Výsledky vyhľadávania

Opatrenie č. 1 „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ“

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 24.6.2021  bolo...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49

...Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti Príspevok na samostatnú zárobkovú...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - § 50

...Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zamestnávateľovi, ktorý na...

(Článok)  

viac

 

Pomoc v hmotnej núdzi

...Dôležité zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID-19 Pomoc v hmotnej núdzi Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci...

(Rubrika)  

viac

 

Zmeny pri poskytovaní dotácie na stravu v čase COVID-19

...Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej...

(Rubrika)  

viac

 

Jednorazový príspevok 333 eur na dieťa

...Dňa 24.06.2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 245/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o ...

(Rubrika)  

viac

 

Koordinátor ochrany detí pred násilím v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“

...VKP 1/2022 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Číslo výberového konania:  VKP 1/2022 Funkcia: zamestnanec pri výkone ...

(Článok)  

viac

 

Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku - § 53g

... Cieľom je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rámci...

(Článok)  

viac

 

...Pracovná dovolenka Pracovnú dovolenku možno označiť za projekt, ktorý vznikol na základe zmlúv medzi jednotlivými krajinami. Jej ...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na činnosť pracovného asistenta - § 59

...Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne...

(Článok)  

viac

 

4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade písmena f) - od 1.1.2020

...Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny: a)...

(Článok)  

viac

 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnancov - § 47

...Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov v zmysle § 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a...

(Článok)  

viac

 

Základné informácie o NP PODPN

...Stretávame sa s nepresnými informáciami ohľadom národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (NP PODPN)...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o detii

...Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222 Na čo slúži? na zaznamenanie podozrení zo...

(Rubrika)  

viac

 

Nástroje na prepojenie Európy (CEF)/Systém EESSI

...Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení (Electronic Exchange of Social ...

(Sekcia)  

viac

 

Harmonogram realizácie O2

...Identifikácia konečných príjemcov – Opatrenie 2 Identifikáciu najodkázanejších osôb bude vykonávať PO a táto bude vychádzať z...

(Rubrika)  

viac

 

Agentúry podporovaného zamestnávania

...Činnosť agentúry podporovaného zamestnávania (ďalej len "APZ") môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok...

(Článok)  

viac

 

Stretnutia 2015

...                     ...

(Rubrika)  

viac

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a

...V rámci tohto aktívneho opatrenia trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj - § 52

...V rámci tohto aktívneho opatrenia na trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších...

(Článok)  

viac

 

Ústavná starostlivosť

...(Zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine) Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou...

(Rubrika)  

viac

 

Profesionálne rodiny

...Náhradnou starostlivosťou je podľa Zákona o rodine starostlivosť, ktorá dočasne nahrádza osobnú starostlivosť rodičov o maloleté...

(Rubrika)  

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>