Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

BREXIT - zamestnávanie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území SR

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci s registrovaným právom na pobyt v Slovenskej republike

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) k 31. januáru 2020 prestalo byť členom Európskej únie, a to na základe Dohody o vystúpení, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2020.

Dohoda stanovila prechodné obdobie trvajúce od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 (článok 126 dohody), počas ktorého sa naďalej uplatňujú právne predpisy Európskej únie a zachovávajú sa všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Občania Spojeného kráľovstva, ktorí nespadajú do pôsobnosti dohody, ktorí prídu na územie Slovenskej republiky po 31.12.2020, sa budú považovať za štátnych príslušníkov tretích krajín.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sú už zaregistrovaní ako občania EÚ resp. ako rodinní príslušníci občana EU v Slovenskej republike (registrovaný pobyt - potvrdenie o registrácii pobytu občana EÚ resp. doklad „Pobytový preukaz občana EÚ/rodinného príslušníka občana EÚ“), alebo sa zaregistrujú do 31. decembra 2020, automaticky získajú príslušný typ pobytu na území Slovenskej republiky, podľa dĺžky pobytu v predchádzajúcom období:

  1. s pobytom na území SR kratším ako 5 rokov sa im 31. decembra 2020 automaticky udelí trvalý pobyt s dĺžkou trvania 5 rokov
  2. s pobytom na území SR viac ako 5 rokov sa im 31. decembra 2020 automaticky udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas (doklad sa vydá s platnosťou 10 rokov).

Doklad o pobyte občana EÚ resp. rodinného príslušníka občana EÚ, hore uvedeným občanom stráca dňom 30. júna 2021 platnosť a preto si budú musieť do 30. júna 2021 na príslušnom oddelení cudzineckej polície požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle bodov a) a b) na predpísanom formulári, s predložením platného dokladu o pobyte resp. potvrdením o registrácii, cestovného pasu a jednej fotografie pasového formátu (info minv.sk).

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana Spojeného kráľovstva pred 31.12.2020 a zamestnanie pokračuje aj v roku 2021, nemení formulár „Informačná karta o zamestnaní občana EU“ v priebehu prechodného obdobia, ale až po jeho skončení (t.j. od 1.1.2021) za formulár „Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny“. Zamestnávateľ resp. informujúca organizácia oznámi úradu práce do 7 pracovných dní od skončenia prechodného obdobia (t. j. do 13.1.2021) ukončenie údajov o zamestnaní/vyslaní na formulári „Informačná karta o zamestnaní občana EU“ a následne oznámi úradu práce údaje o začiatku zamestnania/vyslania na formulári „Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny“. Zamestnávateľ na predpísanom formulári „Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny“ (Príloha č. 9a - začiatok [ DOCX], Príloha č.9b - skončenie [ DOCX]) vyznačí výnimku pri zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny - § 23a písm. a) zákona o službách zamestnanosti a priloží k uvedenému formuláru kópiu dokladu pracovnoprávneho vzťahu (kópia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Pracovnoprávny vzťah na základe tohto oznámenia zamestnávateľ nemusí ukončiť.

Rodinný príslušník občana Spojeného kráľovstva

V prípade rodinného príslušníka občana Spojeného kráľovstva, ktorého zamestnanie začalo pred 31.12.2020 a naďalej trvá, zamestnávateľ úradu práce do 7 pracovných dní od skončenia prechodného obdobia (t. j. do 13.1.2021) zašle ukončenie údajov o zamestnaní na formulári „Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny“, kde bola vyznačená výnimka - § 23a písm. d) zákona o službách zamestnanosti. Následne oznámi úradu práce údaje o začiatku zamestnania na formulári „Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny“, kde vyznačí výnimku pri zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny - § 23a písm. a) zákona o službách zamestnanosti a priloží k uvedenému formuláru kópiu dokladu pracovnoprávneho vzťahu (kópia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Pracovnoprávny vzťah na základe tohto oznámenia zamestnávateľ nemusí ukončiť.

Študenti

Zamestnávateľ bude postupovať v zmysle bodu „Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa“, pričom na formulári „Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny“ vyznačí výnimku § 23a písm. a). K formuláru informačnej karty doloží kópiu dokladu preukazujúceho pracovnoprávny vzťah na území Slovenskej republiky (pracovná zmluva alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), pracovnoprávny vzťah na základe tohto oznámenia zamestnávateľ nemusí ukončiť.

Cezhraniční pracovníci

Občania Spojeného kráľovstva, ktorí majú bydlisko v susediacom členskom štáte, ale pracujú na území Slovenskej republiky, pred uplynutím prechodného obdobia budú môcť naďalej pokračovať v zamestnaní na území Slovenskej republiky aj po 1.1.2021. Zamestnávateľ bude postupovať v zmysle bodu „Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa“, pričom na novo podanom formulári „Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny“ vyznačí výnimku § 23a písm. n). K formuláru informačnej karty doloží kópiu dokladu preukazujúceho pracovnoprávny vzťah na území Slovenskej republiky (pracovná zmluva alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), pracovnoprávny vzťah na základe tohto oznámenia nemusí ukončiť.

Vyslaní pracovníci

Výstupová dohoda Spojeného kráľovstva a EÚ neupravuje práva vyslaných pracovníkov. Do skončenia prechodného obdobia ostáva zachovaný voľný pohyb pracovníkov zo Spojeného kráľovstva v rámci EÚ podľa smernice 96/71/ES, ale právo voľného pohybu pracovníkov sa už neuplatňuje na zamestnancov vyslaných zo Spojeného kráľovstva po 1.1.2021 (výstupová dohoda nezakladá vyslaným zamestnancom právo zostať na území hostiteľského štátu po skončení prechodného obdobia, avšak čl. 38 dohody umožňuje hostiteľskému štátu prijať priaznivejšie podmienky).

Občania Spojeného kráľovstva vyslaní na územie Slovenskej republiky ako zamestnanci môžu po skončení prechodného obdobia dokončiť činnosti na základe ktorých boli vyslaní na územie Slovenskej republiky za splnenia podmienok príslušných ustanovení § 23a zákona o službách zamestnanosti týkajúcich sa vyslania (napr. písm. m) alebo písm. w)).

Na vyslaných zamestnancov - občanov Spojeného kráľovstva, ktorí si zaregistrovali pobyt občana EÚ alebo už získali trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sa uplatňuje výnimka - § 23a písm. a) zákona o službách zamestnanosti, môžu počas predpokladanej doby vyslania dokončiť činnosti na ktoré boli vyslaní.

Informujúca organizácia (tuzemská právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky) do 7 pracovných dní od skončenia prechodného obdobia (t.j. do 13.1.2021) informuje úrad práce na formulári „Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny“ o vyslaní zamestnanca s vyznačením príslušnej výnimky podľa § 23a zákona o službách zamestnanosti.

 

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sa presťahujú na územie Slovenskej republiky počas prechodného obdobia, ale do 31. decembra 2020 si nezaregistrujú pobyt občana EÚ

Táto skupina občanov si bude môcť aj po 1.1.2021 požiadať o registráciu pobytu a požiadať o doklad o pobyte. Budú však musieť preukázať, že sa prisťahovali na územie Slovenskej republiky pred 31.12.2020 a spĺňajú podmienky dohody o vystúpení. Pri registrácii na oddelení cudzineckej polície budú musieť predložiť dokumenty, ktoré dokazujú, že na územie Slovenskej republiky prišli počas prechodného obdobia, napríklad nájomná zmluva alebo účty za energie. Zamestnať sa na území Slovenskej republiky budú môcť po získaní potvrdenia o registrácii pobytu resp. získaní trvalého pobytu.

 

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania alebo vyslania po 31.12.2020 a nemajú registrované právo na pobyt

K tejto skupine občanov sa bude pristupovať ako k štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí nemajú zaručené právo voľného prístupu k zamestnaniu.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu po 31.12.2020 na územie SR na účel zamestnania alebo budú vyslaní za účelom poskytnutia služby si musia požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania ako štátni príslušníci tretích krajín, pokiaľ zákon o pobyte cudzincov neustanovuje výnimky (napr. vyslanie do 90 dní).

 

 

Užitočné odkazy

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/brexit/

Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit), Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk) 

Dátum vytvorenia stránky: 04.05.2022
Dátum aktualizácie: 09.02.2023

Tlačiť