Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 01.01.2024

S účinnosťou od 01.01.2024 dochádza k nasledovným zmenám pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi: 

Ukončenie možnosti uplatnenia si nároku na osobitný príspevok

  • Zákonom č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) bolo vypustené ustanovenie upravujúce poskytovanie osobitného príspevku podľa § 16 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Vzhľadom na uvedené podávanie žiadostí o poskytnutie osobitného príspevku od 01.01.2024 už nie je možné.

  • V zmysle prechodného ustanovenia § 33d zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ak na osobitný príspevok vznikne nárok do 31.12.2023 a tento nárok bude trvať k 31.12.2023, osobitný príspevok bude patriť za podmienok podľa § 16 zákona o pomoci v hmotnej núdzi účinného do  31.12.2023, t.j. výplata osobitného príspevku s nárokom, ktorý trval do 31.12.2023 bude trvať aj naďalej v roku 2024, príp. aj v roku 2025 (najviac 18 mesiacov počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu), pri dodržaní povinností príjemcu osobitného príspevku v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi účinného do 31.12.2023. 

  • V prípade príjmu člena domácnosti, ktorému sa poskytuje osobitný príspevok sa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o pomoci v hmotnej núdzi od 01.01.2024 za príjem nepovažuje 25% z príjmu zo závislej činnosti alebo obdobného príjmu v cudzine. Od 01.01.2024 osobitný príspevok, ktorý bude poskytovaný je na účely posúdenia príjmu domácnosti považovaný za príjem.

Posudzovanie príjmu v prípade valorizovaných dávok a príspevkov

Od 01.01.2024 sa na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi pri posudzovaní príjmu v prípade nasledovných dávok:

  • dôchodkovej dávky okrem sumy zvýšenia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku,
  • dávky výsluhového zabezpečenia,

  • sociálneho dôchodku, ktorý bol priznaný z dôvodu invalidity, 

  • úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty 

  • rodičovského príspevku . 

už nebude aplikovať nariadenie vlády SR č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov, t.j. suma zvýšenia týchto dávok a príspevkov (valorizácia) sa už bude považovať za príjem.    

Dátum vytvorenia stránky: 29.12.2023

Tlačiť