Evidencia UoZ

Evidencia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "úrade") je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Na úrade môže byť evidovaný občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie.

Pri zaraďovaní občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa zisťuje, či občan:

a)      nie je zamestnanec,

b)     nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,

c)      neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

d)      nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

 

Uchádzač o zamestnanie môže

 1. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, u zamestnávateľa,
 1. u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 2. ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom,

       UoZ nesmie byť súčasne vo viacerých takýchto pracovnoprávnych vzťahoch

    b.  vykonávať osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpis platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška     odmeny,

   c.  poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

     d.  vykonávať dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu, alebo

   e.  byť zaradený do aktívnych záloh, vykonávať pravidelné cvičenie alebo plniť úlohy ozbrojených síl SR počas zaradenia do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,

    f.  vykonávať funkciu člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a vykonávať činnosť asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov,

     g. vykonávať pracovnú povinnosť podľa osobitného predpisu,

   h.  vykonávať hygienické a protiepidemické opatrenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,

      i.   vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, funkciu člena komisie obecného zastupiteľstva alebo funkciu člena komisie zastupiteľstva samosprávneho kraja, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu

Samostatne zárobkovo činnou osobou je fyzická osoba, ktorá:

 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,
 • prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania,
 • vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže byť zaradený občan, ktorý:

 • plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,
 • sústavne sa pripravuje na povolanie,
 • je dočasne práceneschopný,
 • má nárok na materské,
 • má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení),
 • bol počas troch rokov opakovane vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) z dôvodu nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom a toto zamestnanie sa opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku, a to počas šiestich mesiacov od skončenia zamestnania; to sa nevzťahuje na skončenie zamestnania občanom z dôvodu, pre ktorý môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer,
 • bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. n) a odseku 2 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti (ďalej len "zákon"), a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3 zákona,
 • nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 zákona alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54 zákona a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti; to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku,
 • nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 až 3 zákona,
 • nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote podľa § 34 ods. 2 zákona,
 • pred podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt,
 1. nebol v posledných troch rokoch poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky alebo
 2. vykonával činnosť zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu a nebol v posledných štyroch rokoch poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.

Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej alebo vysokej škole, až do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa t.j. doktorandského štúdia. Ak je štúdium prerušené alebo občan študuje popri zamestnaní na strednej škole alebo externou formou na vysokej škole, nejedná sa o sústavnú prípravu na povolanie a občan môže byť po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, musí si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu (obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržiava a toto miesto je mimo adresy jeho trvalého pobytu). 


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.04.2017
Dátum aktualizácie: 12.01.2024

Tlačiť