Skončil som zamestnanie, čo mám robiť ?

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na úrade PSVR, môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie: osobne, elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 aj na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Žiadosť si občan podáva na úrad PSVR, v ktorého územnom obvode  má miesto trvalého pobytu (žiadosť o zaradenie do evidencie).

Ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak požiada o zaradenie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti.

Občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR  predkladá:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/ .

Zamestnanec úradu PSVR pri podávaní žiadosti poskytne občanovi informácie o podmienkach evidencie na úrade PSVR a poučí ho, že žiadosť o zaradenie je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti, ktorú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Občanovi stále zostáva aj možnosť podať si žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Úrad PSVR poskytuje uchádzačovi o zamestnanie informácie:

  • o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné);
  • informačno - poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní);
  • odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo);
  • o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,...).

Z evidencie na úrade PSVR vyplývajú pre občana, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnania práva, ale aj určité povinnosti.

V prípade, že uchádzač o zamestnanie je chorý a nemôže sa dostaviť na úrad PSVR, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu PSVR (osobne, telefonicky, poštou ...) a následne si dať vystaviť doklad o  dočasnej pracovnej neschopnosti. Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač do 3 dní odo dňa vystavenia; ukončenie preukazuje osobne  pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa  na stanovené kontakty úradu PSVR.


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 05.05.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac