Skončil som zamestnanie, čo mám robiť ?

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na úrade a má ukončený pracovný pomer a nie je dočasne práceneschopný, môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 • osobne,
 • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom (prostredníctvom portálu www.slovensko.sk) alebo
 • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 aj:

 • na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu,
 • na základe žiadosti podanej v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.

Žiadosť si občan podáva na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu (obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržiava a je mimo adresy trvalého pobytu).

Ak občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak požiada o zaradenie po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradený dňom osobného podania žiadosti.

Občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade predkladá:

 • platný občiansky preukaz,
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/ .

Zamestnanec úradu pri podávaní žiadosti poskytne občanovi informácie o podmienkach evidencie na úrade a poučí ho, že žiadosť o zaradenie je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti, ktorú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Občanovi stále zostáva aj možnosť podať si žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie informácie:

 • o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné; na sprostredkovanie vhodného zamestnania občan nemá právny nárok),
 • informačno - poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní),
 • odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne a skupinové poradenstvo),
 • o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,...).

Z evidencie na úrade  vyplývajú pre občana, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie práva, ale aj určité povinnosti. 

V prípade, že uchádzač o zamestnanie je práceneschopný a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu (osobne, telefonicky, poštou ...) a následne si dať vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač do 3 dní odo dňa vystavenia; ukončenie preukazuje osobne  pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa  na stanovené kontakty úradu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť