Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

Dňa 01.01.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ročné výkazy o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023  predkladané do 31. marca 2024 budú zamestnávatelia typovať elektronicky

Dňa 8.1.2024 bol nasadený do produkcie nový modul na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.  V časti Zamestnávateľ, modul Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, bude možné preukazovať plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  za rok 2023 v termíne najneskôr do 31.3.2024.

Ročné výkazy o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 je možné predkladať výlučne elektronicky prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Návody na prihlásenie, modul RV, import a export dát nájdete na stránke: https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/sluzby-zamestnanosti/.

Zároveň si dovoľujeme Vám pripomenúť, že preukázanie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2023 bude možné po ukončení uvedeného kalendárneho roka  do 31.3.2024 len elektronicky – prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti.

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný (§ 63 ods. 1):

 1. zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce,
 2. vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
 3. viesť evidenciu zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. L na účel písmena d),
 4. poskytovať úradu na základe jeho žiadosti údaje z evidencie podľa písmena c),
 5. zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

 • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
 • úhradou odvodu 
 • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona   

Podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 ods. 2, zamestnávateľ môže zadať zákazku, ktorou je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. e) a integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou, alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 ods. 5, zadáva zákazku na odobratie tovaru vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní podľa § 63 ods. 1 písm. e. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 ods. 5, zadáva zákazku na prijatie služby vo výške 0,7 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní podľa § 63 ods. 1 písm. e. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

Podľa zákona o službách zamestnanosti § 65 ods. 1, zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. ods. 1 písm. e), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého chýbajúceho občana so zdravotným postihnutím odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

Náhradné plnenie  pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka  na tlačive "Potvrdenie pre zamestnávateľa" [ DOCX]  (Príloha k potvrdeniu) [ DOCX]

 

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

 1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva),
 2. fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra, výpis z účtu o platbe, príjmový/ výdavkový pokladničný doklad)
 3. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis dodaných tovarov podľa § 64 ods. 8 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy,
 4. doklady preukazujúce vyhradenú zákazku – kópia súťažných podkladov verejného obstarávania, kópia zmluvy o realizácií vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní,
 5. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti – výpis z obchodného, živnostenského registra, resp. fotokópia živnostenského listu, rozhodnutie, alebo oznámenie  Sociálnej poisťovne, alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

 

Užitočné informácie pre zamestnávateľa pri preukazovaní plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím 

Dátum vytvorenia stránky: 17.12.2009
Dátum aktualizácie: 04.03.2024

Tlačiť