Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

Dňa 01.01.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1.1.2023  budú zamestnávatelia preukazovať plnenie uvedenej povinnosti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím  elektronicky prostredníctvom portálu  www.poskytovatel.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Ročné výkazy o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023  predkladané do 31. marca 2024 budú zamestnávatelia typovať elektronicky

 

POZOR: 

Zamestnávatelia, budú najbližšie preukazovať plnenie povinného podielu zamestnávania  občanov so zdravotným postihnutím za rok 2022 do 31. marca 2023.  To znamená, že za rok 2022 budú postupovať zamestnávatelia  štandardne a použijete zverejnené formuláre na webovej stránke Ústredia ako v predchádzajúcom období.

 

Od spustenia novej časti na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk o časť poskytovateľ, bude možné priebežne nahrávať údaje o osobách so zdravotným   postihnutím , ktorých zamestnávateľ zamestnáva od roku 2023 a po ukončení roka následne v roku 2024 už bude elektronicky  prostredníctvom portálu  www.poskytovatel.sluzbyzamestnanosti.gov.sk preukazovať povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný (§ 63 ods. 1):

 1. zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce,
 2. vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
 3. viesť evidenciu zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. L na účel písmena d),
 4. poskytovať úradu na základe jeho žiadosti údaje z evidencie podľa písmena c),
 5. zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

 • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
 • úhradou odvodu 
 • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona   

Podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 ods. 2, zamestnávateľ môže zadať zákazku, ktorou je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. e) a integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou, alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 ods. 5, zadáva zákazku na odobratie tovaru vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní podľa § 63 ods. 1 písm. e. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

Zamestnávateľ na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 ods. 5, zadáva zákazku na prijatie služby vo výške 0,7 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní podľa § 63 ods. 1 písm. e. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

Podľa zákona o službách zamestnanosti § 65 ods. 1, zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. ods. 1 písm. e), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého chýbajúceho občana so zdravotným postihnutím odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

Náhradné plnenie  pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka  na tlačive "Potvrdenie pre zamestnávateľa"  [ RTF] (Príloha k potvrdeniu) [ RTF]

 

K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

 1. fotokópiu dokladu o zadaní zákazky(objednávka, resp. zmluva)
 2. fotokópiu dokladu o zaplatení(faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
 3. ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky - rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy
 4. doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti- fotokópia dokladu o priznaní postavenia integračného podniku, chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, fotokópia výpisu z obchodného registra, fotokópia výpisu zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 17.12.2009
Dátum aktualizácie: 13.01.2023

Tlačiť