Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Náhrada časti cestovných výdavkov - § 32 ods. 11 písm. d)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely sprostredkovania zamestnania poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, ak sú cestovné výdavky vyššie ako štyri euráa to vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 35 eur v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.

Cestovnými výdavkami sa rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého/obvyklého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu, a ak z miesta trvalého/obvyklého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu nepremávajú hromadné dopravné prostriedky, z miesta s dostupnosťou k hromadným dopravným prostriedkom do miesta konania vstupného pohovoru, výberového konania alebo skupinového sprostredkovania zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, a späť.

Náhrada časti cestovných výdavkov sa poskytuje na základe písomnej žiadosti uchádzača o zamestnanie. Žiadosť uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk  /Elektronická služba Žiadosť uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov/ alebo je možné podať listinne (poštou alebo osobne) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie je uchádzač o zamestnanie vedený. K žiadosti uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov je potrebné priložiť  potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania alebo o účasti na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, originál cestovných lístkov a potvrdenie o prechodnom pobyte (v prípade, ak uchádzač o zamestnanie tento údaj uvedie v tejto žiadosti). Žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov predkladá uchádzač o zamestnanie najneskôr do desiatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikol nárok na poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov. 

Dátum vytvorenia stránky: 04.06.2010
Dátum aktualizácie: 19.10.2023

Tlačiť