Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vyrovnávací príspevok - § 19b

S účinnosťou od 1. 1. 2023 sa vyrovnávací príspevok poskytuje podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch“).

Poskytovanie vyrovnávacieho príspevku sa považuje za aktívne opatrenie na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rámci integračných podnikov formou poskytovania vyrovnávacích príspevkov.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje vyrovnávací príspevok integračnému podniku, ak oň písomne požiada, na

 1. mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb,
 2. dodatočné náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb podľa § 2 ods. 5 písm. b),
 3. náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám podľa § 2 ods. 5 písm. a).

Vyrovnávací príspevok podľa písm. a) na mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb sa poskytuje mesačne najviac

 • počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. a), alebo najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o značne znevýhodnenú osobu, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 50 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 855,80 €,
 • počas zamestnávania zamestnanca, ktorý je
 • znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) prvého bodu, vo výške 75 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 75 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 1 283,70 €,
 • znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu, vo výške 60 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 1 026,96 €, alebo
 • počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o zraniteľnú osobu, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 25 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 25 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 427,90 €.

Výška vyrovnávacieho príspevku podľa písm. b) na dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave na kalendárny rok na jedného zamestnanca je 100 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac

 • 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, na kalendárny rok v období prvých troch kalendárnych rokov počínajúc kalendárnym rokom, v ktorom pracovný pomer vznikol, ak pracovný pomer trvá, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške  4 279,02 €,
 • 1,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, na každý ďalší kalendárny rok, ak pracovný pomer trvá, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 2 053,93 €.

Vyrovnávací príspevok podľa písm. c) na náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám  sa poskytuje mesačne najviac počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ak ide o značne znevýhodnenú osobu, najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol. Mesačná výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 1 písm. c) na jedného zamestnanca je 50 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2023 najviac vo výške 855,80 €.

Oprávnenými nákladmi na účely vyrovnávacieho príspevku podľa

 • písm. a) sú náklady na celkovú cenu práce zamestnancov; celkovou cenou práce zamestnanca je súčet mzdy zamestnanca a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom,
 • písm. b) a c) sú oprávnené náklady podľa osobitného predpisu.

Vyrovnávací príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku uzatvorenej na kalendárny rok medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a integračným podnikom. Vyrovnávací príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výšky oprávnených nákladov, ak tieto skutočnosti integračný podnik preukázal najneskôr do 60 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa vyrovnávací príspevok poskytuje.

Poznámka

V nadväznosti na zmenu v posudzovaní zdravotne znevýhodnených osôb podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, v zmysle ktorej sa povinnosť posudzovania toho, či posudzovaná fyzická osoba má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného procesu v porovnaní so zdravou fyzickou, ukladá v zmysle § 25 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, bola vypracovaná a je zverejnená Žiadosť o posúdenie dlhodobého zdravotného postihnutia na účely zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, pozrieť tu. [ PDF] 

Dátum vytvorenia stránky: 10.01.2023

Tlačiť