Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vyrovnávací príspevok - § 19b

Cieľom je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rámci  integračných podnikov formou poskytovania vyrovnávacích príspevkov.

Úrad práce poskytuje vyrovnávací príspevok integračnému podniku, ak o ne písomne požiada, na

a)mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb,

b)dodatočné náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb podľa § 2 ods. 5 písm. b),

c)náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám podľa § 2 ods. 5 písm. a).

Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 písm. a) na mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb sa poskytuje mesačne najviac

a) počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. a), alebo najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o značne znevýhodnenú osobu, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 50 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2024 najviac vo výške 941,81 €,

b)počas zamestnávania zamestnanca, ktorý je

 1. znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) prvého bodu, vo výške 75 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 75 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2024 najviac vo výške 1 412,71 €,
 2. znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu, vo výške 60 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2024 najviac vo výške 1 130,17 €, alebo

c)počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o zraniteľnú osobu, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 25 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na tohto zamestnanca, najviac vo výške 25 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2024 najviac vo výške 470,90 €.

Výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 1 písm. b) na dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave na kalendárny rok na jedného zamestnanca je 100 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac

  1. ods. 1 písm. a) sú náklady na celkovú cenu práce zamestnancov; celkovou cenou práce zamestnanca je súčet mzdy zamestnanca a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom,
  2. ods. 1 písm. b) a c) sú oprávnené náklady podľa osobitného predpisu.
   1. 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, na kalendárny rok v období prvých troch kalendárnych rokov počínajúc kalendárnym rokom, v ktorom pracovný pomer vznikol, ak pracovný pomer trvá, t. j. pre rok 2024 najviac vo výške 4 709,05 €.
   2. 1,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, na každý ďalší kalendárny rok, ak pracovný pomer trvá, t. j. pre rok 2024 najviac vo výške 2 260, 34 €.

   Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 písm. c) na náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám  sa poskytuje mesačne najviac počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ak ide o značne znevýhodnenú osobu, najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol. Mesačná výška vyrovnávacieho príspevku podľa odseku 1 písm. c) na jedného zamestnanca je 50 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej štatistickým úradom za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyrovnávací príspevok poskytuje, t. j. pre rok 2024 najviac vo výške 941,81 €.

   Oprávnenými nákladmi na účely vyrovnávacieho príspevku podľa

   1. ods. 1 písm. a) sú náklady na celkovú cenu práce zamestnancov; celkovou cenou práce zamestnanca je súčet mzdy zamestnanca a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom,
   2. ods. 1 písm. b) a c) sú oprávnené náklady podľa osobitného predpisu.

    

   Vyrovnávací príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku uzatvorenej na kalendárny rok medzi úradom práce a integračným podnikom. Vyrovnávací príspevok poskytuje úrad práce do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výšky oprávnených nákladov, ak tieto skutočnosti integračný podnik preukázal najneskôr do 60 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa vyrovnávací príspevok poskytuje. 

Dátum vytvorenia stránky: 10.01.2023
Dátum aktualizácie: 22.01.2024

Tlačiť