Rozvod rodičov (rozchod rodičov)

Rozmýšľate o rozchode s partnerom, či rozvode?

Poradenský psychológ RPPS vám môže pomôcť s vašim rozhodnutím. V procese individuálneho, alebo párového poradenstva môžete v bezpečnom a dôvernom prostredí s odborníkom dospieť k rozhodnutiu:

-          či má váš súčasný vzťah nádej a čo je potrebné urobiť, aby sa zlepšil, skvalitnil a stal sa tak opäť vzťahom v ktorom môžete byť šťastní nielen ako rodičia, ale aj ako partneri.

-          čo pre to, aby ste vzťah udržali môžete spolu s vašim partnerom urobiť a ako na to.

V prípade, že sa rozhodnete ostať v manželstve, psychológ vám môže pomôcť s riešením vašich vzťahových problémov, partnerských konfliktov a nedorozumení. Odborník pomáha partnerom lepšie zvládať ich každodenné manželské a rodičovské výzvy radosti a trápenia, napomáha zlepšeniu komunikácie partnerov a ich vzájomnému porozumeniu. 

V prípade, že dospejete k rozhodnutiu rozísť sa, alebo rozviesť sa, poradenský psychológ RPPS vám môže pomôcť s vašimi pocitmi a myšlienkami, ktoré bývajú s rozchodom spojené. Pomáha vám prekonať neistotu a strach, hnev, alebo smútok spojený so stratou, hľadá s vami vaše nové možnosti ako žiť život a sprevádza vás pri hľadaní nádeje a zdrojov, ktoré vám uľahčia vyrovnať sa s pocitmi, ktoré vás po rozchode môžu stretnúť.

Manželstvo rozvádza súd na návrh niektorého z manželov, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a obnovenie manželského spolužitia nemožno od manželov očakávať.

Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

V prípade rozvodu rodičov maloletého dieťaťa je súčasťou rozhodnutia o rozvode manželstva aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode.

Znamená to, že súd v rozhodnutí o rozvode manželstva určí, ktorému rodičovi na čas po rozvode bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Druhému rodičovi, ktorý nebude mať dieťa zverené do osobnej starostlivosti, súd určí vyživovaciu povinnosť, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Prípadne zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, ak majú o osobnú starostlivosť obidvaja rodičia záujem, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

Ak sa rodičia pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo, dohodnú o úprave styku, takáto dohoda sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

Ak sa rodičia o úprave styku na čas po rozvode manželstva nedohodnú, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Keďže rodičia maloletého dieťaťa nemôžu zastupovať svoje maloleté dieťa v súdnych konaniach, v ktorom sú účastníkmi rodičia aj deti, súd po preskúmaní podmienok konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka. Funkcia kolízneho opatrovníka spočíva v povinnosti chrániť práva a právom chránené záujmy maloletého dieťaťa, pričom pri ochrane jeho práv zohľadňuje aj názor dieťaťa k prejednávanej veci, ak je to v jeho záujme. Za kolízneho opatrovníka súd spravidla ustanoví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) podľa miestnej príslušnosti maloletého dieťaťa.

 Rodičovské práva a povinnosti majú v zmysle zákona o rodine obaja rodičia. Rodič nemá právo vykonávať rodičovské práva a povinnosti, ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bol pozbavený rodičovských práv a povinností alebo mu bol výkon rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený. Rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti môžu byť priznané aj maloletému rodičovi staršiemu ako 16 rokov, ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého dieťaťa.

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

  • sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa
  • zastupovanie maloletého dieťaťa
  • správa majetku maloletého dieťaťa

 Rozvádzate sa?

Ak sú manželia v procese rozvodu, poradenský psychológ RPPS môže byť nápomocný v prípade, že:

-          súd odporučil psychológa, ktorý má preskúmať to, či má manželstvo nádej na záchranu

-          sa niektorý z manželov chce porozprávať o psychologických dôsledkoch rozhodnutia rozviesť sa

-          majú myšlienky, či pocity, ktoré ich vedú k tomu, že im nie je dobre, trpia, alebo sa inak trápia o seba, alebo svojich blízkych

-          chcú porozumieť čo môžu robiť, alebo ako sa môžu rozprávať s rozvádzajúcim sa partnerom o témach, ktoré majú stále spoločné (bývanie, výchova detí, stretávanie sa so širšou rodinou, spoločný majetok...)

-          sa chcú dozvedieť viac o tom, čo potrebujú ich deti, ako sa cítia a ako im môžu pomôcť k tomu, aby sa ich detí rozvod dotýkal čo najmenej a bol pre nich čo najbezbolestnejší.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013

Tlačiť