Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Systém manažérstva kvality

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

ITMS kód projektu: 314011R809

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 653 215,27 eur

Stručný opis projektu:

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, prioritná os Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Zazmluvnená celková výška Nenávratného finančného príspevku projektu hlavného partnera a partnerov projektu je 7 653 215,27 eur.
Cieľom  projektu je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality  organizáciách verejnej správy“.

Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

2. Zriadenie CAF centra

Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

Partneri: 

Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Národný bezpečnostný úrad, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Štatistický úrad SR, Slovenský metrologický inšpektorát, Národný inšpektorát práce, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Z314011R809/D01 [ PDF]

Predmet zmluvy:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytovaní NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP, za účasti Partnera.

Zmluva o partnerstve č. 326/OMIS/2018 [ PDF]

Predmet zmluvy:

Úprava vzájomných práv a povinností a ostatné zmluvné podmienky súvisiace s realizáciou projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ a v súlade s podmienkami vyzvania s kódom OPEVS-PO1-SC1.1-2018-8, za účasti Partnera.

Dňa 16.04.2021 bol v Centrálnom registri zmlúv zverejnený Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011R809/D02 pre projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ s kódom projektu 314011R809. Predmetom Dodatku č. 2 je zmena partnerov projektu.

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011R809/D02

Partneri: 

 1. Ministerstvo vnútra SR
 2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 3. Ministerstvo životného prostredia SR
 4. Ministerstvo obrany SR
 5. Ministerstvo zdravotníctva SR
 6. Slovenská inšpekcia životného prostredia
 7. Ministerstvo financií SR
 8. Ministerstvo kultúry SR
 9. Úrad vlády SR
 10. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 11. Národný bezpečnostný úrad
 12. Úrad priemyselného vlastníctva SR
 13. Úrad pre verejné obstarávanie
 14. Štatistický úrad SR
 15. Slovenský metrologický inšpektorát
 16. Správa štátnych hmotných rezerv SR
 17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

 

Certifikácia systému manažérstva kvality na ÚPSVR podľa EN ISO 9001:2015

V dňoch 16. a 17. septembra 2020 sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnil certifikačný audit ISO 9001, ktorého cieľom bolo určiť zhodu nastaveného systému manažérstva kvality v organizácii s normou EN ISO 9001:2015.

 

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 28.03.2022

Tlačiť