Príplatok k prídavku na dieťa

Zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Príplatok k prídavku na dieťa je určený na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom PnD.

Podmienky nároku (musí spĺňať aj druhá oprávnená osoba)

- splnenie nároku na prídavok na dieťa,

- poberanie dôchodku: starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodkovej dávky v cudzine oprávnenou osobou, alebo poberanie peňažného príspevku na opatrovanie aj ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na daňový bonus,

- nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou,

- nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa.

Všetky podmienky musia byť splnené naraz u oboch rodičov.

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril.

Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa [ DOCX]

Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa [ PDF]

Poučenie pre občana žiadajúceho o ŠSD [ PDF]

Poučenie o rodinných dávkach EÚ

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku.

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov

Nyomtatványok magyar fordítása: A más nyelvű űrlapok csak segítségül szolgálnak az ügyfeleknek

Nyilatkozat lakóhely igazolására [ PDF]

Emelt összegű családi pótlék megállapítása iránti kérelem [ PDF]

Український переклад естампів: Форми на інших мовах служать лише як допомога клієнтам

Управління праці, соціальних питань та сім'ї [ PDF]

Декларація про місце проживання [ PDF]

Заява на збільшення допомоги на дитину [ PDF]

English translation of prints: Forms in other languages ​​serve only as an aid to clients

Office of Labour, Social Affairs and Family [ PDF]

Application for increased child allowa [ PDF]

Deutsche Übersetzung von Drucken: Formulare in anderen Sprachen dienen lediglich als Hilfestellung für Kunden

Wohnsitzerklärung [ PDF]

Antrag auf erhöhtes Kindergeld [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 12.01.2024

Tlačiť