Príplatok k prídavku na dieťa

Zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Príplatok k prídavku na dieťa je určený na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom PnD.

Podmienky nároku (musí spĺňať aj druhá oprávnená osoba)

- splnenie nároku na prídavok na dieťa,

- poberanie dôchodku: starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodkovej dávky v cudzine oprávnenou osobou, alebo poberanie peňažného príspevku na opatrovanie aj ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na daňový bonus,

- nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou,

- nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa.

Všetky podmienky musia byť splnené naraz u oboch rodičov.

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril.

Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa [ DOCX]

Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa [ PDF]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ DOCX]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ PDF]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 01.08.2022

Tlačiť