Príspevok na pohreb

Zákon č. 238/1998 o príspevku na pohreb

Príspevkom štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Žiadosť  (dole) sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého..

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je plnoletá fyzická osoba.

Nárok zaniká uplynutím jedného roka od pohrebu zomretého.

Podmienky nároku

  1. zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
  2. trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR,
  3. trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt (u cudzincov) zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR.

Príspevok na pohreb je koordinovateľná dávka, tzn. že si ju môže  uplatniť rodinný príslušník zomretého, prípadne iná fyzická osoba (nie právnická osoba)  migrujúceho občana iného členského štátu, ktorý na území SR pracoval alebo poberal dôchodkovú dávku.

Ak neboli využité služby pohrebnej služby (krematória) vyplní údaje v  žiadosti obec, resp. správca cintorína (právnická osoba), kde sa pohreb vykonal.

Žiadosť o príspevok na pohreb [ DOCX]

Poučenie pre občana žiadajúceho o ŠSD [ PDF]

Poučenie o rodinných dávkach EÚ

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]

Príloha k žiadosti podávanej cez e-slovensko.sk - pohrebná služba [ DOCX]

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku.

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov

Nyomtatványok magyar fordítása: A más nyelvű űrlapok csak segítségül szolgálnak az ügyfeleknek

Temetési támogatás igénylése [ DOCX]

Український переклад естампів: Форми на інших мовах служать лише як допомога клієнтам

Управління праці, соціальних питань та сім'ї [ PDF]

Заява на виплату допомоги на поховання [ DOCX]

English translation of prints: Forms in other languages ​​serve only as an aid to clients

Office of Labour, Social Affairs and Family [ PDF]

Application for a funeral allowance [ DOCX]

Deutsche Übersetzung von Drucken: Formulare in anderen Sprachen dienen lediglich als Hilfestellung für Kunden

Antrag auf Bestattungsbeihilfe [ DOCX]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 16.05.2024

Tlačiť