Som absolvent školy, čo ďalej?

Evidencia na úrade PSVR je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, t.j. do 31. augusta v danom roku. 

Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po ukončení štúdia na vysokej škole záverečnou skúškou. Po ukončení štúdia na vysokej škole hradí za absolventa zdravotné poistenie štát iba do dňa, v ktorom bola vykonaná záverečná skúška.   

Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (štúdia), musí si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR (Ako sa zaevidovať na úrade PSVR), v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt (obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržuje a je mimo adresy trvalého pobytu; nie je potrebné ho zdokladovať žiadnym listinným dokumentom). Ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní po ukončení štúdia bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. Ak  požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom  podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Absolvent spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR predkladá:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/
  • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
  • vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa

Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.

Z evidencie na úrade PSVR vyplývajú pre absolventa, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnania práva ale aj určité povinnosti.

Úrad PSVR poskytuje uchádzačovi o zamestnanie:

a) informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné)

b) informačno - poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní)

c) odborné poradenské služby

d) nástroje aktívnych opatrení na trhu práce (vzdelávanie a príprava pre trh práce a možnosť využitia rôznych príspevkov jednotlivých nástrojov napr. príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,...).

Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:

a)      žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,

b)      doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,

c)     potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,

d)      preukázateľné konanie vo veci začatia vykonávania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,

e)      preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti,

f)    žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo

g)      žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania,

Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa považuje za formu osobného alebo elektronického preukazovania aktívneho hľadania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2010
Dátum aktualizácie: 02.01.2023

Tlačiť