Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny od 15.09.2023

Občan si môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t.j.:

  • osobne,
  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo
  • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer, samostatnú zárobkovú činnosť alebo štúdium, nie je dočasne práceneschopný (ďalej len „DPN“), atď. v zmysle § 34 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti.

V prípade, že občan si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je DPN, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie podľa ust. § 34 ods. 14   písm. c) zákona o službách zamestnanosti. Upozorňujeme, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie občan prehlasuje že je/nie je DPN.

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže občan požiadať až po skončení zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, sústavnej prípravy na povolanie či po skončení DPN, atď. 

Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 10 kalendárnych dní po skončení zamestnania alebo po ukončení DPN, atď. (v zmysle § 34 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti) je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania, DPN, atď.

Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania alebo DPN, atď. neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti. 

Dôležité informácie k podaniu žiadosti:

Každému občanovi pred podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie odporúčame, aby si prečítal, aké bude mať počas vedenia v evidencii na úrade práva ale aj povinnosti.

„Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ“ sa nachádza na portáli www.upsvr.gov.sk, Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti > ÚPSVaR (gov.sk)

Občan obdrží žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo pri osobnom kontakte na úrade na oddelení sprostredkovania práce alebo si ju môže sám stiahnuť z portálu www.upsvr.gov.sk, Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti > ÚPSVaR (gov.sk). Žiadosť si môže občan vytlačiť a následne doma bez časového obmedzenia vyplniť, aby sa na úrad dostavil s už vyplnenou žiadosťou.

Ak si občan nevie sám poradiť pri vyplnení žiadosti môže osloviť zamestnanca úradu ešte pred samotnou návštevou úradu o pomoc. Uvádzame postup pri hľadaní kontaktu na zamestnanca príslušného úradu oddelenia sprostredkovania práce: na https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska; klikom na úrad, kde má občan trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt (obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržiava), sa občan dostane na web stránku príslušného úradu a po rozkliknutí stránky konkrétneho úradu občan v ľavej modrej časti nájde položku „Kontakty“ a tam si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia sprostredkovania práce, resp. vedúceho oddelenia a jeho telef. kontakt, resp. e-mailovú adresu.

Občan na úrad spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predkladá aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu). Ak občan prílohy k žiadosti nemá, žiadosť si aj tak môže podať a žiadúce prílohy (skutočnosti rozhodné pre zaradenie) doručí úradu  najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.  

Ak občan splní zákonné podmienky, zamestnanec úradu vystaví oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie doručí občanovi.

V prípade, ak bude občanovi vystavené rozhodnutie o nezaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže si do 15 kalendárnych dní od prevzatia rozhodnutia podať odvolanie. 

Dátum vytvorenia stránky: 30.12.2022
Dátum aktualizácie: 14.09.2023

Tlačiť