Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Čo sú informačné a poradenské služby pri voľbe povolania

Informačné a poradenské služby (IaPS) pri voľbe povolania sú služby poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre žiakov základných škôl (ZŠ) a stredných škôl (SŠ), resp. ich zákonných zástupcov zamerané predovšetkým na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, ktorých cieľom je pomáhať žiakom ZŠ/SŠ alebo ich zákonným zástupcom pri rozhodovaní sa o otázkach voľby povolania a budúcej pracovnej kariéry.

Tieto informačné a poradenské služby pri voľbe povolania nazývame aj preventívne poradenstvo, ktorého cieľom je pomáhať žiakom ZŠ/SŠ alebo ich zákonným zástupcom pri rozhodovaní sa o otázkach voľby povolania a budúcej pracovnej kariéry, t. j. pomôcť predovšetkým žiakom rozvíjať zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry a zorientovať sa vo svete práce tak, aby ako absolventi mali čo najväčšie predpoklady pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

IaPS pri voľbe povolania sú poskytované v priestoroch ZŠ a SŠ, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na iných miestach určených úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo online, pričom sa rešpektujú základné princípy, ktorými sú:

  • dobrovoľnosť žiakov ZŠ a SŠ a ich zákonných zástupcov využívať poskytovanie IaPS pri voľbe povolania,
  • poskytovať IaPS pri voľbe povolania v závislosti od individuálnych potrieb žiaka ZŠ/SŠ diferencovane.

 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 26.10.2022

Tlačiť