Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie zabezpečené úradom - § 46 ods.4

Vzdelávanie a príprava pre trh práce (ďalej aj „vzdelávanie“) uchádzača o zamestnanie  je v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) teoretická príprava alebo praktická príprava uchádzača o zamestnanie, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní. Vzdelávanie napomáha prispôsobovaniu zručností pracovnej sily potrebám trhu práce, zlepšuje prístup k pracovným miestam a prispieva k prekonávaniu sociálno-ekonomického znevýhodnenia spôsobeného nezamestnanosťou. Vzdelávanie uchádzača o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti nie je  zvýšenie stupňa vzdelania.

Vzdelávanie uchádzača o zamestnanie zabezpečené úradom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie v zmysle § 46 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, na základe zhodnotenia jeho schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností, potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopností vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

Uchádzačovi o zamestnanie je vzdelávanie poskytnuté bezplatne na základe dohody, ktorú uzatvorí s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Uchádzačovi o zamestnanie po ukončení vzdelávania úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tiež poskytne náhradu preukázaných cestovných výdavkov na dopravu a náhradu výdavkov na ubytovanie a stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a ktorý je rodič starajúci sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osoba podľa osobitného predpisu, ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po jeho ukončení poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi, ak o tento príspevok požiada písomne, a to najviac vo výške 54,00 eur mesačne na jedno dieťa, a na každé ďalšie dieťa najviac v sume 42,00 eur mesačne.

  

Dátum vytvorenia stránky: 30.04.2013
Dátum aktualizácie: 19.12.2019

Tlačiť