Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53a

Príspevok na presťahovanie za prácou je náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania, ak miesto jeho nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, do ktorého sa presťahoval, je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km.

Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak o tento príspevok písomne požiada.

O príspevok na presťahovanie za prácou môže občan požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.

Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje jednorazovo raz za dva roky, a to vo výške najviac 1327,76 eur.

Ak o príspevok na presťahovanie za prácou požiadajú písomne obaja manželia, ktorí spĺňajú uvedené podmienky, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne tento príspevok len jednému z manželov. 

Tlačiť