Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53a

Príspevok na presťahovanie za prácou je náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania, ak miesto jeho nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, do ktorého sa presťahoval, je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km.

Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak o tento príspevok písomne požiada.

O príspevok na presťahovanie za prácou môže občan požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.

Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje jednorazovo raz za dva roky, a to vo výške najviac 1327,76 eur.

Ak o príspevok na presťahovanie za prácou požiadajú písomne obaja manželia, ktorí spĺňajú uvedené podmienky, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne tento príspevok len jednému z manželov. 

Dátum vytvorenia stránky: 09.12.2009
Dátum aktualizácie: 09.03.2017

Tlačiť