Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Umiestňovací príspevok integračnému podniku - § 53f

Cieľom je motivácia integračného podniku zabezpečiť svojmu zamestnancovi, ktorý bol znevýhodnenou osobou, zamestnanie resp. pomoc pri hľadaní zamestnania u zamestnávateľov, ktorí nie sú integračnými podnikmi.

Úrad poskytuje mesačne umiestňovací príspevok integračnému podniku:

  1. ktorý skončí dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou a ktorému najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku vznikol pracovný u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou[1] integračného podniku ani chránenou dielňou, ak pracovný pomer u tohto zamestnávateľa je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času; integračný podnik je povinný preukázať dohodnutý rozsah týždenného pracovného času,
  2. ak zamestnávateľ nepoberá na pracovné miesto, na ktoré príjme do pracovného pomeru zamestnanca podľa písm. a), príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti alebo podľa osobitného predpisu[2] poskytovaný na mzdové náklady, a
  3. ak integračný podnik o príspevok písomne požiada. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a integračným podnikom počas trvania pracovného pomeru podľa odseku 1 písm. a), najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku. Príspevok sa poskytuje v sume súčtu výšky príspevkov podľa odseku 3 na zamestnancov, ktorých pracovný pomer podľa odseku 1 písm. a) trvá. Ak zamestnancovi vznikne ďalší pracovný pomer najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru, v poskytovaní príspevku sa pokračuje; na účely § 53f ods. 3 sa trvanie viacerých pracovných pomerov spočítava. 

Mesačná výška príspevku na jedného zamestnanca je:

  1. v prvom až treťom mesiaci poskytovania príspevku 5 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevku poskytuje, t.j. pre rok 2022 najviac vo výške 58,50 €,
  2. v štvrtom až šiestom mesiaci poskytovania príspevku 15 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevku poskytuje, t.j. pre rok 2022 najviac vo výške 175,50 €,
  3. v siedmom až deviatom mesiaci poskytovania príspevku 25 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevku poskytuje, t.j. pre rok 2022 najviac vo výške 292,50 €,
  4. v desiatom až dvanástom mesiaci poskytovania príspevku 35 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevku poskytuje, t.j. pre rok 2022 najviac vo výške 409,50 €. 

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý boli splnené podmienky na poskytnutie príspevku.

[1] § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

[2] zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2019
Dátum aktualizácie: 03.01.2022

Tlačiť