Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe s osobitnou ochranou v súvislosti s jej závažným zdravotným postihnutím. Субсидія на підтримку гуманітарної допомоги особі з особливим захистом у зв’язку з її тяжкою інвалідністю.

Dňa  2. decembra 2022  nadobudlo  účinnosť  nariadenie  vlády  Slovenskej  republiky  č. 416/2022 Z. z.,  z  30. novembra 2022, ktorým sa  dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

З 2-го грудня 2022 набула чинності Постанова Уряду Словацької Республіки № 416/2022 Збірки законів від 30-го листопада 2022, яка доповнює Постанову Уряду Словацької Республіки № 131/2022 Збірки законів про деякі заходи у сфері субсидій, що входять до компетенцій Міністерства праці, соціальних питань та сім’ї Словацької Республіки під час кризової ситуації у зв’язку з масовим припливом іноземців на територію Словацької Республіки, викликаним збройним конфліктом на території України з поправками (далі „Постанова“).

V zmysle nariadenia možno osobe s osobitnou ochranou poskytovať v súvislosti s jej závažným zdravotným postihnutím opakovanú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.

Згідно з Постановою, особі з особливим захистом може бути надана повторна субсидія на підтримку гуманітарної допомоги у зв’язку з тяжкою інвалідністю.

Osoba s osobitnou ochranou je fyzická osoba,

a) ktorej sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko,
b) ktorá v súvislosti s krízovou situáciou je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska podľa písmena a), jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie  azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany,
c) ktorá získala prechodný pobyt a z tohto dôvodu jej zaniklo poskytovanie dočasného útočiska podľa písmena a).

Особою з особливим захистом є фізична особа,

a) якій у зв’язку з кризовою ситуацією надається тимчасовий притулок,
b) яка у зв’язку з кризовою ситуацією є заявником про надання притулку або додаткового захисту, і надання їй тимчасового притулку відповідно до літери a), припинилось з причини  подання заяви про надання притулку або додаткового захисту,
c) яка отримала тимчасове місце проживання, і з цієї причини надання їй тимчасового притулку відповідно до літери a) припинилось.

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytovať žiadateľovi, ktorý je osobou s osobitnou ochranou, a to v sume:

a) 300 eur mesačne, ak výsledkom posúdenia podľa prílohy je miera závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa od 40 do 59 %,
b) 508 eur mesačne, ak výsledkom posúdenia podľa prílohy je miera závažnosti zdravotného postihnutia žiadateľa 60 % a viac.

Субсидія на підтримку гуманітарної допомоги може під час кризової ситуації надаватись заявникові, який є особою з особливим захистом, у розмірі:

a) 300,- EUR щомісячно, якщо результатом оцінки згідно з додатком ступінь тяжкості інвалідності заявника є від 40 до 59 %,
b) 508,-EUR щомісячно, якщо результатом оцінки згідно з додатком ступінь тяжкості інвалідності заявника є 60 % і більше.

Za osobu s mierou závažnosti zdravotného postihnutia:

a) od 40 do 59 % sa považuje aj osoba, ktorej v čase krízovej situácie IOM alebo UNICEF poskytovali podporu pre osoby so závažným zdravotným postihnutím v sume 300 eur mesačne,
b) 60 % a viac sa považuje aj osoba, na ktorú inej osobe IOM alebo UNICEF poskytovali podporu pre osoby so závažným zdravotným postihnutím podľa medzinárodnej zmluvy v sume 508 eur mesačne.

Особою зі ступенем тяжкості інвалідності:

a) від 40 до 59 % вважається також особа, якій під час кризової ситуації IOM або UNICEF надавали допомогу для осіб з тяжкою інвалідністю у розмірі 300,- EUR щомісячно,
b) 60 % і більше вважається також особа, якій під час кризової ситуації IOM або UNICEF надавали допомогу для осіб з тяжкою інвалідністю у розмірі 508,- EUR щомісячно.

Písomná žiadosť o dotáciu sa predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Prílohou žiadosti je doklad, že žiadateľ je osobou s osobitnou ochranou.

Письмова заява про призначення субсидії подається в управління праці, соціальних питань та сім’ї за місцем проживання заявника. Додатком до заяви є документ про те, що заявник є особою з особливим захистом.

Vzor žiadosti/Зразок заяви [ DOCX]

 O schválení alebo neschválení dotácie vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomné oznámenie.

Управління праці, соціальних питань та сім’ї видає письмове повідомлення про рішення надавати або не надавати субсидію.

Dotáciu možno vyplácať:

a) v hotovosti alebo
b) bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky.

Субсидія може виплачуватись:

a) готівкою на адресу на території Словацької Республіки
b) безготівковим переказом на рахунок заявника у банку або у відділенні іноземного банку на території Словацької Республіки.

Na poskytnutie dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

Заявник не має законного права на призначення субсидії. 

Dátum vytvorenia stránky: 07.12.2022
Dátum aktualizácie: 21.12.2022

Tlačiť