Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Inflačná dotácia na obedy a iné jedlo v sume 160 eur

Dňa   1. mája 2023   nadobudlo   účinnosť  nariadenie   vlády  SR  č. 155/2023  Z. z.,  ktorým  sa mení  a dopĺňa  nariadenie  vlády  SR č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

 

V dôsledku rastu  miery inflácie  možno  poskytnúť  jednorazovú  dotáciu  na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na čiastočnú kompenzáciu výdavkov na platenie úhrady za obed a iné jedlo (ďalej len „dotácia na obedy a iné jedlo“) poskytované dieťaťu pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania alebo povinnej školskej dochádzky spojenej s poskytovaním sociálnej služby v zariadení v sume 160 eur na dieťa.

V zmysle § 3t nariadenia dotáciu na obedy a iné jedlo možno poskytnúť na čiastočnú kompenzáciu výdavkov na platenie úhrady za obed a iné jedlo (ďalej len „strava“) poskytované dieťaťu,

  1. a) ktoré v období od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023
  2. plní povinné predprimárne vzdelávanie (posledný ročník materskej školy) alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole individuálnym vzdelávaním, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole, alebo
  3. je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa,
  4. b) ktorému sa v období od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023 podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytuje sociálna služba v špecializovanom zariadení, domove sociálnych služieb, rehabilitačnom stredisku, zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári,
  5. c) ktoré nie je uvedené v aktualizovanom zozname detí podľa § 4 ods. 10 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a
  6. d) za ktoré žiadateľ platí úhradu za stravu poskytovanú v zariadení uvedenom v písmene b).

Všetky vyššie citované podmienky musia byť splnené súčasne.

Oprávnený žiadateľ:

Dotáciu na obedy a iné jedlo možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je rodičom dieťaťa uvedeného v § 3t alebo ktorému bolo dieťa uvedené v § 3t zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Žiadateľ o jednorazovú dotáciu na obedy a iné jedlo musí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti ustanovené osobitným predpisom.

Žiadosť o inflačnú dotáciu na obedy a iné jedlo:

Žiadosť o inflačnú dotáciu je možné podať do 15. septembra 2023. Na žiadosť podanú neskôr sa neprihliada.

Vzor žiadosti [ DOCX]:

Vyplnenú a podpísanú písomnú žiadosť žiadateľ predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt.

Oznámenie a výplata dotácie na obedy a iné jedlo:

Schválenie  dotácie  na  obedy a iné jedlo  úrad  neoznamuje. Dotácia  na  obedy a iné jedlo  sa  vyplatí  v  hotovosti  alebo bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Výplata dotácie na obedy a iné jedlo sa bude realizovať najskôr v októbri 2023.

Neschválenie poskytnutia dotácie na obedy a iné jedlo úrad oznamuje žiadateľovi písomne.

Poučenie:

Fyzická osoba je povinná vrátiť dotáciu na obedy a iné jedlo, ak jej táto bude poskytnutá neprávom (napr. na základe nepravdivých informácií uvedených v žiadosti). 

Dátum vytvorenia stránky: 10.08.2023

Tlačiť