Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Vaše otázky k poskytovaniu príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie je možné prekonzultovať telefonicky na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny na telefónnych linkách, [ PDF] ktoré boli zriadené za týmto účelom alebo písomne na e-mailovej adrese: uverovapomoc@upsvr.gov.sk.

Predtým, ako budete Vaše otázky k príspevku konzultovať telefonicky alebo e-mailom, prosíme pozrite sa, či na Vašu otázku už nebolo odpovedané v často kladených otázkach k poskytovaniu príspevku na zvýšenú splátku úveru [ PDF].

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby.

Z uvedeného dôvodu bol zavedený príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ako nová štátna sociálna dávka. Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci pri splácaní úveru na bývanie formou príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie  (ďalej len „príspevok“) upravuje zákon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený žiadateľ:

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba (ďalej aj „oprávnená osoba“), ktorá:  

 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník),
 • má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.

Oprávneným žiadateľom môže byť dlžník alebo spoludlžník uvedený na zmluve o úvere na bývanie. Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník), ktoré spĺňanú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosť je možné podať len v prípade splnenia podmienky, že mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie. To znamená, že ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu v roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.  

Nárok na príspevok:

Žiadateľ musí splniť nasledovné podmienky nároku na príspevok:

A) Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok

Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú zdaniteľné (hrubé) príjmy oprávnených osôb (dlžníka a spoludlžníka)

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) podľa osobitného predpisu [s odkazom na § 5, 6 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)] a osobitného základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu (s odkazom na § 7 a 51e zákona o dani z príjmov). Tieto príjmy uvádza fyzická osoba do daňového priznania.

V prípade, že potrebujete zistiť, či váš príjem spĺňa vyššie uvedené podmienky (teda či sa jedná o zdaniteľný príjem, ktorý uvádzate alebo budete uvádzať v daňovom priznaní), kontaktujte Centrum podpory pre dane Finančnej správy 048/4317 222 voľba č. 3 klapka daň z príjmov fyzické osoby.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru je možné poskytnúť, ak priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem. Na účely vzniku nároku na príspevok sa posudzuje príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť, t.j. pre žiadosti podané v roku 2024 je to kalendárny rok 2022. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1 304 eur, pričom 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 eur.

Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok je:

 • jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (pri žiadostiach podaných napr. v januári 2024, ide o hrubý príjem za rok 2022),

          Poznámka: informáciu o príjme žiadateľa poskytne úradu Finančné riaditeľstvo SR.  

 • ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí vyššie ustanovenú hranicu príjmu, pre vznik nároku na príspevok bude zohľadňovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (napr. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 príjem bude posúdený za obdobie júl 2023 až december 2023). V takomto prípade bude žiadateľ úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v rámci konania o nároku na príspevok vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich jeho príjem a príjem spoludlžníka. 

          Poznámka: informáciu o príjme predloží žiadateľ.

Nárok na poskytovanie príspevku sa prehodnocuje vo vzťahu k príjmu žiadateľa v januári kalendárneho roka a platí do konca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnotil.

Príklad výpočtu príjmu:

Príjem dlžníka za rok 2022              -    50.000,- Eur

Príjem spoludlžníka za rok 2022     -    30.000,- Eur

Spolu za rok 2022                           -    80.000,- Eur

Priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022   -   80.000 : 12 (mesiacov) : 2 (počet osôb na zmluve) = 3.333,- Eur

Ak je priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022 vyšší ako 2 086,40 eur, pre vznik nároku na príspevok sa ďalej posúdi priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť.

B) Zmluva o úvere

Oprávnený žiadateľ má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024, pričom podľa § 1 ods. 6 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 508/2023 Z. z. sa za úver na bývanie považuje úver, ktorý poskytuje banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky okrem stavebnej sporiteľne na tieto účely: (1) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, (2) výstavba alebo (3) rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. Na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie aspoň jeden z týchto účelov musí byť spomenutý v zmluve o úvere na bývanie a zároveň musí byť splnená podmienka, že sa zvýšila splátka úveru.

Úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu:

 • oprávnenej osoby,
 • oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami, alebo
 • fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby.

Uvedenú skutočnosť žiadateľ v žiadosti o príspevok potvrdzuje čestným vyhlásením.

Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy).

C) Úhrada mesačnej splátky

Oprávnenej osobe vzniká nárok na príspevok len v prípade, ak uhradila mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie, pričom sa prihliada na omeškanie úhrady mesačnej splátky najviac do konca kalendárneho  mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť mesačnej splátky.

Výška príspevku:

Výška príspevku je 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne. Napr.:

 • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 300 eur, napr. z 200 eur na 500 eur (75% z 300 eur je 225 eur) - príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške príspevku 150 eur,
 • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 60 eur, napr. zo 120 eur na 180 eur (75% zo 60 eur je 45 eur) - príspevok bude poskytnutý v sume 45 eur.

Poznámka: informácie o úvere (napr. výšku referenčnej splátky, výšku mesačnej splátky, úhrada mesačnej splátky) úradu poskytne banka.

Výplata príspevku:

Úrad vypláca príspevok mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. 

Upozorňujeme žiadateľov, že pri podaní žiadosti v mesiaci január 2024 a po splnení všetkých podmienok sa príspevok prvýkrát vyplatí najskôr 25.02.2024.

Úrad poukazuje príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, ktorý oprávnená osoba uviedla v žiadosti.

Ak zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanoví výšku príspevku 0 %, výplata príspevku sa v tomto  rozpočtovom roku zastaví.

Predloženie žiadosti  o spôsob jej vyplnenia:

Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu úradu podľa miesta pobytu žiadateľa, kontakty na úrady nájde tu: Kontakty a úradné hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny > ÚPSVaR (gov.sk)

Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom (cez portál slovensko.sk - link na podanie elektronickej žiadosti: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_364430).

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie [ DOCX]

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie [ PDF]

Príloha k žiadosti - informácia k poskytnutiu príspevku [ PDF]

Žiadosť o príspevok obsahuje: 

 • meno, priezvisko (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • dátum narodenia (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • rodné číslo (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • adresu pobytu oprávnenej osoby,
 • číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, na ktorú má byť príspevok poukazovaný,
 • číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok, vrátane uvedenia dátumu uzavretia tejto zmluvy,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby, vrátane uvedenia vzťahu k oprávnenej osobe.

Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie.

V žiadosti je oprávnená osoba povinná uviesť svoje kompletné identifikačné údaje žiadateľa, ako aj spoludlžníka. Upozorňujeme žiadateľov, aby uvádzali presné identifikačné údaje, nakoľko nesprávne údaje môžu skomplikovať posudzovanie žiadosti.

Na výzvu úradu oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávnenej osoby. V prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti je úrad povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku podľa zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, sú overované úradom z dostupných informačných systémov.

Povinnosť oprávnenej osoby počas poskytovania príspevku:

Oprávnená osoba je povinná: 

 • na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok a jeho výplatu, a to v lehote určenej úradom,
 • do ôsmich dní písomne oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na nárok na príspevok a jeho výplatu (napr. dodatok k zmluve o úvere, zmena oprávnenej osoby, zmena počtu spoludlžníkov, zmena pobytu oprávnenej osoby, zmena užívateľa nehnuteľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver) alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade, ak oprávnená osoba neoznámi úradu zmenu skutočností a príspevok bude vyplatený neoprávnene alebo vo vyššej sume, úrad je povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku. Oprávnená osoba je povinná vrátiť príspevok vyplatený neprávom alebo vyplatený vo vyššej sume ako patril.

Nárok na vrátenie neprávom poskytnutého príspevku zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytol. 

Dátum vytvorenia stránky: 29.12.2023
Dátum aktualizácie: 22.02.2024

Tlačiť