Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

Z dôvodu zrušenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 od 15.09.2023 už nie je možné podávať žiadosti a podania v oblasti sociálnych vecí vo veci:

 • pomoci v hmotnej núdzi
 • náhradného výživného
 • prídavku na dieťa
 • príspevku pri narodení dieťaťa
 • príspevku na viac súčasne narodených detí
 • rodičovského príspevku
 • príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 • príspevku na pohreb
 • peňažných príspevkov na kompenzáciu
 • preukazu fyzickej osoby s ŤZP/ŤZP/S
 • parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

elektronickými prostriedkami (e-mailom) bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Podania urobené elektronicky (bez zaručeného elektronického podpisu) je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, elektronickými prostriedkami podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva a na takéto podanie úrad neprihliada.

Bližšie informácie k podávaniu žiadostí sú uvedené na:

Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky, dotácie pre deti a dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu > ÚPSVaR (gov.sk)

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu > ÚPSVaR (gov.sk)

Vzory žiadostí pre oblasť sociálnych vecí a rodiny > ÚPSVaR (gov.sk)

  

Dátum vytvorenia stránky: 22.09.2023
Dátum aktualizácie: 25.09.2023

Tlačiť