Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Osobitný príjemca a poskytovanie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

S cieľom zabezpečiť, aby poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi alebo štátna sociálna dávka (prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) plnili svoj účel, v súlade s osobitnými predpismi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) určuje na ich poskytovanie osobitného príjemcu. Osobitným príjemcom môže byť obec alebo ak je to odôvodnené, iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Osobitný príjemca v prípade poskytovania pomoci v hmotnej núdzi:

Podľa § 23 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad určí osobitného príjemcu, ak sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je určená alebo možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne účel, na ktorý je určená. Úrad určí osobitného príjemcu aj v prípade smrti poberateľa pomoci v hmotnej núdzi za účelom výplaty pomoci v hmotnej núdzi členom domácnosti, ktorí sú neplnoletí, alebo sú osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

Osobitný príjemca sa pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi určuje najmä v prípadoch, ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi z poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi nehradí výdavky na zabezpečenie základných životných potrieb členov domácnosti (napr. zanedbávanie výživy a starostlivosti o deti, neschopnosť hospodáriť s finančnými prostriedkami, neplatenie nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu alebo rodinného domu, závislosť na návykových a omamných látkach, výskyt úžery a pod.).

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má poberateľ pomoci v hmotnej núdzi trvalý pobyt. V odôvodnených prípadoch úrad môže určiť za osobitného príjemcu aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Osobitný príjemca v prípade poskytovania štátnych sociálnych dávok:  

V prípade poskytovania štátnych sociálnych dávok úrad určí osobitného príjemcu v súlade s osobitnými predpismi pri poskytovaní:

  • prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa § 12a zákona zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v prípade, ak z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, ak zistí, že poberateľ tejto dávky nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel stanovený zákonom, ak maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa vypláca prídavok a príplatok k prídavku spáchalo priestupok alebo ak nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa bolo uložené výchovné opatrenie. Úrad určí osobitného príjemcu aj v prípade, ak prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca členovi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu;
  • príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí podľa § 9 ods. 2 zákona č. 383/2013 Z. z. o  príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade, ak sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa alebo príspevku na viac súčasne narodených detí alebo ak v čase rozhodovania o nároku na tieto príspevky sa prídavok na dieťa vypláca osobitnému príjemcovi z dôvodu, že prídavok na dieťa sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený. Úrad určí osobitného príjemcu aj v prípade, ak má byť príspevok pri narodení poskytnutý členovi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu;
  • rodičovského príspevku podľa § 5 ods. 9 zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa rodičovský príspevok vypláca členovi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu, ak sa prídavok na dieťa poskytuje prostredníctvom osobitného príjemcu z dôvodu, že prídavok na dieťa sa nevyužíva na účel, na ktorý je určený. Úrad určí osobitného príjemcu aj na základe žiadosti poberateľa rodičovského príspevku.

Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku a rodičovského príspevku je obec, v ktorej má poberateľ štátnej sociálnej dávky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, v prípade príspevku pri narodení dieťaťa ide o obec, kde má poberateľ trvalý pobyt. V odôvodnených prípadoch úrad môže určiť za osobitného príjemcu aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zabezpečovanie výkonu osobitného príjemcu:

O určení osobitného príjemcu na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo štátnej sociálnej dávky rozhoduje úrad v správnom konaní v súlade s osobitnými predpismi. Osobitný príjemca spravuje zverené finančné prostriedky a zabezpečuje poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky v peňažnej forme.  Pomoc v hmotnej núdzi môže taktiež poskytovať vo vecnej forme, prípadne ich kombináciou. Za vecnú formu plnenia sa považuje napr. úhrada (aj čiastočná) nákladov spojených s bývaním, vrátane zálohových platieb za dodávku energií, úhrada za stravu, priame zabezpečovanie nákupov (napr. asistovaním pri nákupoch poberateľov dávky s právomocou zaplatenia za nakúpený tovar) alebo vydanie poukazov na nákup potravín a základných hygienických potrieb, prípadne ošatenia, v predajniach, s ktorými má obec v tomto smere uzatvorenú písomnú dohodu. Osobitný príjemca  je povinný tieto príspevky použiť v prospech občana t.j. na zabezpečenie základných životných podmienok, zabezpečenie výchovy a výživy dieťaťa, a pod. Obce podmienky výkonu osobitného príjemcu majú zakomponované vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.

Počas pôsobenia osobitného príjemcu je nevyhnutná spolupráca úradu a osobitného príjemcu a ich sociálna práca musí byť zameraná na odstránenie dôvodov potreby ustanovenia osobitného príjemcu, teda naučiť občana hospodáriť s finančnými prostriedkami tak, aby bol schopný prevziať zodpovednosť sám za seba a svoju rodinu

Úrad uvoľní osobitného príjemcu, ak odpadli dôvody na jeho určenie alebo ak osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, pričom v takýchto prípadoch úrad zároveň určí iného osobitného príjemcu.

Poskytovanie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu:

Podľa § 5 zákona zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť  na:

  • mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu a na poistné na sociálne poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie a na preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom,
  • odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na výkone osobitného príjemcu, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
  • materiálové výdavky bezprostredne súvisiace s výkonom osobitného príjemcu.

S cieľom zvýšiť záujem o vykonávanie inštitútu osobitného príjemcu s účinnosťou od 01.04.2023 dochádza k zvýšeniu sumy poskytovanej dotácie. Od 01.04.2023 dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť žiadateľovi (obci), ktorá je v zmysle rozhodnutia úradu osobitným príjemcom pomoci v hmotnej núdzi alebo štátnej sociálnej dávky, na každého člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo na poberateľa štátnej sociálnej dávky, ak sa viac ako polovica pomoci v hmotnej núdzi alebo polovica štátnej sociálnej dávky poskytujú:

  • vo vecnej forme, najviac v sume 3 eurá na mesiac,
  • v peňažnej forme, najviac v sume 1 euro na mesiac.

Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sa poskytuje žiadateľovi mesačne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, a to na každého člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo na poberateľa štátnej sociálnej dávky

Žiadosť o dotáciu:

Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, pričom žiadosť o dotáciu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu do 10. dňa kalendárneho mesiaca. Žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sa predkladá úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza obec.

Povinnou prílohou k žiadosti o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Vzor žiadosti [ PDF]

Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona o rozpočtových pravidlách [ PDF] 

Úrad posudzuje žiadosť o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu, schvaľuje poskytovanie tejto dotácie a jej sumu. Úrad písomne oznamuje žiadateľovi schválenie poskytnutia dotácie alebo neschválenie poskytnutia tejto dotácie. 

Dátum vytvorenia stránky: 22.03.2023
Dátum aktualizácie: 29.03.2023

Tlačiť