Jednorazový príspevok 333 eur na dieťa

Dňa 24.06.2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 245/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Predmetné nariadenie upravuje poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci domácnostiam s nezaopatrenými deťmi, ktorým vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v čase pandémie, v období od marca 2020 do apríla 2021.

Konanie o jednorazovom príspevku 333 eur na každé nezaopatrené dieťa sa začína na podnet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, teda takáto domácnosť si nepodáva žiadosť o poskytovanie jednorazového príspevku.

Príspevok bude poskytnutý týmto domácnostiam na každé nezaopatrené dieťa príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v mesiaci august 2021, a to rovnakým spôsobom ako sa pomoc v hmotnej núdzi týmto domácnostiam poskytuje, resp. poskytovala (v hotovosti na adresu alebo poukázaním na účet).

Novela nariadenia a konsolidované znenie nariadenia sú zverejnené v zbierke zákonov SR: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/245/20210624.html

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/102/20210624


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2021

Tlačiť