Zmeny pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v čase COVID-19 od 01.11.2020

Zmeny od 01.11.2020 pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
v čase COVID-19

Dňa 01.11.2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 302/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela nariadenia“).

Výnimky z povinnosti vykonávať činnosti v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi (§ 2 novely nariadenia)

Novela nariadenia priniesla ďalšiu výnimku(1), kedy občan nie je povinný vykonať činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne a to v prípade, ak vznikne prekážka na strane organizátora činností (obce, mestá, organizátori dobrovoľníckej činnosti) alebo zamestnávateľa.

Ide napríklad o situácie ako nemožnosť zabezpečenia ochranných prostriedkov pre výkon činností, uzatvorenie prevádzky organizátora činností/zamestnávateľa a pod. V tejto súvislosti však informujeme, že nie je postačujúce len tvrdenie občana, že vznikla prekážka na strane organizátora činností/zamestnávateľa (organizátor činností oznamuje úradu dôvody, pre ktoré nie je schopný zabezpečiť výkon činností občanov; občan v právnom vzťahu uvedené dokladuje potvrdením zo strany zamestnávateľa). 

V súvislosti s výkonom činností podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi uvádzame, že aj v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 je každý občan povinný vykonať činnosti v rozsahu 32 mesačne, ak mu tieto činnosti boli ponúknuté. Ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi tieto činnosti nevykoná, pomoc v hmotnej núdzi sa mu zníži o dávku pomoci v hmotnej núdzi.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR sú však stanovené dve výnimky, kedy sa ustanovenia o znižovaní dávky za neúčasť na činnostiach podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi na občana uplatňovať nebudú:

  • príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva bolo občanovi nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo
  • činnosti občan nemôže vykonávať z dôvodu prekážky na strane organizátora činností alebo zamestnávateľa.

Novela nariadenia, ako aj konsolidované znenie nariadenia je zverejnené v zbierke zákonov SR: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/302/20201101.html,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/102/20201101.html

(1) V zmysle nariadenia vlády SR č. 102/2020 Z.z. účinného od 15.10.2020 - občan nie je povinný vykonať činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne, ak mu bolo príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia (bližšie pozri zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 15.10.2020).


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.11.2020

Tlačiť