Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Dĺžka štúdia u vysokoškolákov sa nesleduje a tí, ktorým zanikol nárok na prídavok z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia si môžu opätovne požiadať o prídavok

Zákon č. 433/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorý dňom 1.2.2014 nadobudol účinnosť nesleduje štandardnú dĺžku štúdia, avšak hranica nezaopatrenosti dieťaťa zostala nezmenená – nezaopatrené dieťa je dieťa najdlhšie do 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom).

V prípade nezaopatrených detí, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom na vysokej škole nad rámec štandardnej dĺžky štúdia, zákon o prídavku na dieťa akceptuje aj štúdium, ktoré presahuje jeho štandardnú dĺžku určenú pre daný študijný program.

Uvedená zmena odstránila rozdiel medzi štúdiom na vysokých školách v Slovenskej republike a vysokoškolským štúdiom v zahraničí, kde inštitút štandardnej dĺžky štúdia nie je upravený a z tohto dôvodu  boli študenti študujúci v zahraničí zvýhodnení. Pre účely nároku na prídavok sa zrovnoprávnilo postavenie  študentov  študujúcich  na Slovensku a v zahraničí.

V praxi to pre rodičov znamená možnosť požiadať o prídavok na dieťa (na základe žiadosti), ak im tento bol v minulosti z dôvodu presiahnutia štandardnej dĺžky štúdia odňatý.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2014

Tlačiť