Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Štúdium v zahraničí

Ako sa preukazuje sústavná príprava dieťaťa na povolanie ?

K preukazovaniu sústavnej prípravy na povolanie štúdiom na strednej alebo na vysokej škole na účely prídavku na dieťa je každá oprávnená osoba povinná v súlade s § 14 zákona č. 600/2003 Z. z. preukázať všetky rozhodujúce skutočnosti na vznik a trvanie nároku na prídavok na dieťa. Nárok na prídavok na dieťa sa môže uplatniť len na nezaopatrené dieťa, ktorým je aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo na vysokej škole, vrátane štúdia v cudzine. Pri štúdiu v Slovenskej republike sa dlhodobo preukazuje potvrdením o návšteve príslušnej strednej alebo vysokej školy v Slovenskej republike a obdobným spôsobom sa preukazuje aj štúdium v cudzine s prihliadnutím na špecifické formy, spôsoby a postupy uplatňované v príslušnom štáte.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhoduje o rovnocennosti štúdia

V prípade ak sa nezaopatrené dieťa pripravuje na povolanie štúdiom v zahraničí, je potrebné predmetné štúdium posúdiť z hľadiska rozsahu a úrovne, či je postavené na úroveň štúdia na stredných a vysokých školách v SR, teda posúdiť rovnocennosť štúdia, ktoré posudzuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).

MŠVVaŠ SR v záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov o posúdenie zahraničného štúdia, skrátenia a zjednodušenia konania pristúpilo k zverejneniu zoznamu uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok z dôvodu posúdenia štúdia v zahraničí, ktoré pôsobia na území členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty“).

Zoznam uznaných vysokých škôl členských štátov sa nachádza na webovej stránke MŠVVaŠ SR v časti „Medzinárodná spolupráca“ a „Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia“ Posúdenie štúdia v zahraničí k prídavku na dieťa, zdravotnému poisteniu, sociálnym dávkam a daňovému bonusu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Na základe uvedeného je štúdium na uznaných vysokých školách, ktoré sú uvedené vo zverejnenom zozname pre príslušný akademický rok rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v SR. Štúdium na uvedených školách, pokiaľ ide o dennú formu štúdia je považované za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie a preto v takýchto prípadoch nie je potrebné žiadať posúdenie zahraničného štúdia MŠVVaŠ SR.

Pre posúdenie štúdia na zahraničných vysokých školách, ktoré nie sú v príslušnom zozname uvedené, sa postupuje formou žiadosti o posúdenie štúdia. Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia z hľadiska sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie, MŠVVaŠ SR vydá rozhodnutie o rovnocennosti štúdia v zahraničí.

V prípade štúdia na strednej škole v zahraničí je potrebné k potvrdeniu o návšteve školy predložiť rozhodnutie MŠVVaŠ SR o rovnocennosti štúdia, ktoré MŠVVaŠ SR vydá na základe žiadosti o posúdenie štúdia.

 

Čo vyžaduje úrad preukázať pri štúdiu v zahraničí ?

Na účely nároku na prídavok na dieťa je preto oprávnená osoba v prípade dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole v cudzine povinná predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie školy o štúdiu v cudzine.

V prípade, ak študent – nezaopatrené dieťa študuje na vysokej škole v cudzine a táto sa nenachádza v príslušnom zozname uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok, postupuje sa formou žiadosti o posúdenie štúdia adresovanej MŠVVaŠ SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní). Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia z hľadiska sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie, MŠVVaŠ SR vydá rozhodnutie o rovnocennosti štúdia v zahraničí, ktoré je potrebné k potvrdeniu o návšteve školy priložiť.

Vzhľadom k tomu, že zo zoznamu uznaných vysokých škôl pre príslušný akademický rok, ako aj z rozhodnutia MŠVVŠ SR nie sú zrejmé niektoré požadované údaje, napr. forma štúdia, v záujme vytvorenia optimálnych podmienok pre objektívne posúdenie vzniku a trvania nároku na prídavok na dieťa, ktoré študuje v cudzine je nevyhnutné, aby oprávnená osoba predložila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny okrem potvrdenia o návšteve školy v cudzine aj jeho úradný preklad do štátneho jazyka okrem potvrdení vyhotovených v českom jazyku, ktoré spĺňajú požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.

Pokiaľ to možnosti a kapacity úradu dovoľujú, môže potvrdenie o návšteve školy preložiť aj jeho zamestnanec, za čo plne zodpovedá.

Úradný preklad sa vyžaduje v prvom roku štúdia dieťaťa na zahraničnej škole. Ak nezaopatrené dieťa bude navštevovať tú istú školu aj v nasledujúcich akademických rokoch, úrad už nebude od žiadateľa požadovať predloženie ďalšieho prekladu (úradného ani preloženého zamestnancom úradu) ak nasledujúce potvrdenia alebo informácie z nich vyplývajúce budú identické s prvým prekladom potvrdenia.


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.12.2015
Dátum aktualizácie: 28.11.2022

Tlačiť