Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zmeny v poskytovaní náhradného výživného od 01.07.2022

Od 01.07.2022 nadobudol účinnosť zákon č. 107/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom, ktorý priniesol nasledovné zmeny pri poskytovaní náhradného výživného:

  • nárok na náhradné výživné vznikne všetkým deťom, ktoré sú zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti a súd určil poukazovanie výživného pre dieťa na účet úradu,
  • nárok na náhradné výživné pre tento nový okruh oprávnených osôb vzniká odo dňa priznania výživného oprávnenej osobe rozhodnutím súdu a poskytované bude preddavkovo vo výške výživného určeného rozhodnutím súdu,
  • v prípade detí zverených do náhradnej rodinnej starostlivosti, konanie o náhradnom výživnom začína z podnetu úradu a to dňom, v ktorom bolo úradu doručené vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým je povinnej osobe uložená povinnosť poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu,
  • nárok na náhradné výživné vznikne aj deťom, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, a ktorým sa poskytuje starostlivosť pobytovou formou v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, žiadateľom v týchto prípadoch bude zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022
Dátum aktualizácie: 03.05.2023

Tlačiť