Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Kompenzačný príspevok baníkom

Kompenzačný príspevok baníkom - štátna sociálna dávka poskytovaná od 1.4.2020

Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom

Štátna sociálna dávka, ktorú poskytuje štát zamestnancom, ktorí ukončili svoje zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti.

Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Žiadosť je možné doručiť:

 • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • e-mailom - podpísanú vo forme scanu na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť (viď nižšie) obsahuje všetky potrebné informácie o tom, čo všetko je potrebné doložiť k uplatneniu nároku.

K žiadosti žiadateľ doloží:

 • výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru, s uvedením dôvodu;
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území SR (počet odpracovaných rokov) ku dňu skončenia pracovného pomeru;
 • potvrdenie o priznaní/nepriznaní osobitného príspevku baníkom (potvrdí zamestnávateľ), starobného dôchodku, predčasného  starobného dôchodku (potvrdí sociálna poisťovňa), výsluhového dôchodku (potvrdí MV SR)

Pozn.: ak vznikol nárok aspoň na jeden z uvedených dôchodkov/príspevku, nie je už potrebné dokladovať ďalšie.

 • potvrdenie o priznaní/nepriznaní nároku na invalidný dôchodok (potvrdí sociálna poisťovňa), invalidný výsluhový dôchodok (potvrdí MV SR), na úrazovú rentu (potvrdí sociálna poisťovňa), náhradu za stratu na služobnom plate alebo náhradu za stratu na výsluhovom dôchodku (potvrdí MV SR).

Pozn.: v prípade, ak je priznaná niektorá z uvedených dávok, je potrebné predložiť rozhodnutie o priznaní týchto dávok.

 • poučenie pre občana žiadajúceho o štátnu sociálnu dávku (viď nižšie).

Nárok na tento príspevok má fyzická osoba:

-  ktorej pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území SR trval najmenej 3 roky a 

- jeho pracovný pomer skončil z dôvodu uskutočnenia útlmového programu schváleného vládou SR.

Nárok na kompenzačný príspevok vzniká najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo ukončené zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí.

Nárok na kompenzačný príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Príspevok vo výške

- 223,10 Eur (do 31.12.2022 vo výške 207,50 Eur) mesačne sa poskytuje počas doby

 • 12 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 3 roky,
 • 24 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 6 rokov

- 390,30 Eur (do 31.12.2022 vo výške 363,10 Eur) mesačne sa poskytuje počas doby

 • 36 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 10 rokov,
 • 84 mesiacov, ak zamestnanie trvalo najmenej 15 rokov.

Na kompenzačný príspevok nevzniká nárok, ak je žiadateľovi priznaný

A)

 • osobitný príspevok baníkom,
 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • výsluhový dôchodok

B)

 • invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok,
 • úrazová renta
 • náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku

a suma týchto dávok je rovnaká alebo vyššia ako je suma kompenzačného príspevku

Na kompenzačný príspevok vzniká nárok, ak je suma dávok v bode B) nižšia ako je suma kompenzačného príspevku, a to vo výške rozdielu medzi sumou kompenzačného príspevku a výškou tejto dávky.

Žiadosť o kompenzačný príspevok baníkom

Poučenie pre občana žiadajúceho kompenzačný príspevok baníkom


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.03.2020
Dátum aktualizácie: 29.12.2022

Tlačiť