Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Systém manažérstva proti korupcii

Organizácia musí vytvoriť, zdokumentovať, zaviesť, udržiavať a priebežne preskúmavať systém manažérstva proti korupcii a v prípade potreby zlepšovať systém manažérstva proti korupcii vrátane potrebných procesov a ich vzájomných interakcií v súlade s požiadavkami normy ISO 37001: 2016.

Systém manažérstva proti korupcii musí obsahovať kritériá navrhnuté na identifikáciu a vyhodnotenie korupčného rizika a na jeho prevenciu, odhaľovanie a reagovanie naň.


 

Certifikácia systému manažérstva proti korupcii na ÚPSVR podľa STN EN ISO 37001:2016

V dňoch 29. a 30. apríla 2021 sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnil certifikačný audit implementovania STN normy ISO 37001, ktorého cieľom bolo preveriť zhodu vybudovaného systému manažérstva s požiadavkami certifikačnej normy.

 

viac

 

Etický kódex štátneho zamestnanca

 

viac

 

Oznamovanie protispoločenskej a korupčnej činnosti

 

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 28.03.2022

Tlačiť