Hmotná núdza

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a prílohy k žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi:

žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi [ DOCX]

žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi [ PDF]

príloha k žiadosti - potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním [ PDF]

potvrdenie o príjme/mzde [ PDF]

potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti občana [ PDF] (začiatok PN)

stanovisko k trvaniu nepriaznivého stavu občana v hmotnej núdzi na účely ochranného príspevku [ PDF] (pred uplynutím troch mesiacov trvania PN)

potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín [ PDF]

poučenie pre občana žiadajúceho o pomoc v hmotnej núdzi  [ PDF]

čestné vyhlásenie [ DOCX]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]

Formulár na posúdenie pomoci v hmotnej núdzi pre odídencov z Ukrajiny:

Formulár/Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi pre odídencov z Ukrajiny/Форма для оцінки матеріальної допомоги для біженців з України (SJ-UA) [ DOCX]

Formulár/Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi pre odídencov z Ukrajiny/Форма для оцінки матеріальної допомоги для біженців з України (SJ-UJ) [ PDF]

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku. 

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov. 

žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi

Szociális segély megállapítása iránti kérelem [ PDF]

Заява на отримання допомоги в матеріальній нужді [ PDF]

Application for material need assistance [ PDF]

Antrag auf Unterstützung bei materieller Not [ PDF]

poučenie pre občana žiadajúceho o pomoc v hmotnej núdzi

Tájékoztatás a szociális segélyt kérelmező személy számára [ PDF]

Роз’яснення для громадянина, який звертається по надання
матеріальної допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним
становищем [ PDF]

Information for a citizen applying for material need assistance [ PDF]

Belehrung des Bürgers/der Bürgerin, die die Unterstützung bei materieller
Not beantragt [ PDF]

potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti občana

Igazolás a rendszeres szociális segélyben részesülő személy/álláskereső
átmeneti keresőképtelenségéről [ PDF]

Підтвердження про тимчасову втрату працездатності фізичної
особи, яка потребує матеріальної допомоги/шукача роботи [ PDF]

Confirmation of temporary incapacity for work of a natural person in
material need/job seeker [ PDF]

Bescheinigung über vorübergehende Arbeitsunfähigkeit einer natürlichen
Person in materieller Not/einer arbeitsuchenden Person ist [ PDF]

čestné vyhlásenie

Becsületbeli nyilatkozat [ PDF]

Афідевіт [ PDF]

Statutory Declaration [ PDF]

Eidesstattliche Erklärung [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 21.08.2023

Tlačiť