Prídavok na dieťa

Zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Prídavok na dieťa (PnD) je určený na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril.

Prídavok na dieťa sa vypláca:

- za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.;

- za kalendárny mesiac na to isté dieťa len raz;

- mesiac pozadu.

Žiadosť spolu s prílohami (dole) sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Žiadosť je možné doručiť:

 • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je

- rodič nezaopatreného dieťaťa,

- rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

- fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

- plnoleté nezaopatrené dieťa ak nemá rodičov, alebo ak má rozhodnutím súdu upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov, alebo ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti, alebo ktoré uzavrelo manželstvo, alebo ktorého manželstvo zaniklo,

- maloletý rodič, ktorý má rozhodnutím súdu  priznané rodičovské práva a povinnosti k svojmu narodenému dieťaťu.

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca striedavo počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť.

Pri spoločnej osobnej starostlivosti sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Ak oprávnené osoby nepredložia do 31.1.2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu príspevku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa príspevok nevyplácal, platiteľ príspevku vypláca príspevok oprávnenej osobe, ktorej patril príspevok podľa zákona účinného do 31.12.2022.

Podmienky nároku

- starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,

- trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzinca) oprávnenej osoby na území SR.

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak

 1. sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
 2. sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiou, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
 3. je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy
 4. sa vzdeláva v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
 5. je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa

 1. ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo
 2. ktoré získalo VŠ II. stupňa.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium, ktoré sa

 1. organizuje na strednej škole dennou formou alebo
 2. uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

Sústavná príprava na povolanie nie je obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo.

Sústavná príprava na povolanie sa preukazuje prostredníctvom:

 1. rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR - RIS (elektronická výmena údajov) – údaje o školskej dochádzke nezaopatrených detí navštevujúcich školy s pôsobnosťou na území SR,
 2. potvrdenia o návšteve školy - údaje o školskej dochádzke nezaopatrených detí navštevujúcich školy v zahraničí.

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje aj iné štúdium alebo výučba, ak svojim rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia MŠVVŠ SR (posúdenie rovnocennosti štúdia) je postavené na úroveň štúdia na SŠ a VŠ. V zmysle predmetného rozhodnutia, MŠVVŠ SR sa vyjadruje k rovnocennosti štúdia, nie k sústavnej príprave dieťaťa na povolanie, t.j. nevyjadruje sa  k nároku na prídavok na dieťa v zmysle zákona o prídavku na dieťa.

Prídavok na dieťa sa neposkytuje

- ak je dieťa umiestnené v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení, ak je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,

- ak sa žiadateľ a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ a počas tohto pobytu nie je žiadateľ povinne verejne zdravotne poistený v SR,

- ak bol nezaopatrenému dieťaťu priznaný invalidný dôchodok,

- dieťa ukončilo VŠ II. stupňa

- ak je na výplatu príslušný iný členský štát EÚ.

Oprávnená osoba je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude  zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku;

V prípade, ak dôjde v porovnaní  s už  oznámeným  spôsobom  a miestom  zabezpečenia starostlivosti o dieťa k podstatnej  zmene spôsobu a miesta  vykonávania  starostlivosti , napr. zmena poskytovateľa zariadenia, oprávnená osoba je povinná túto zmenu písomne oznámiť do ôsmich dní platiteľovi prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.

Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje

na rodiča nezaopatreného dieťaťa alebo na osobu, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ktorý popri starostlivosti o dieťa poberá materské  alebo rodičovský príspevok

Od 1.9.2019 má dieťa, ktoré nastúpilo prvýkrát do prvého ročníka základnej školy nárok na zvýšený prídavok, čím sa rozšíril účel prídavku o čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.  

V praxi to znamená, že rodičovi, ktorého dieťa v príslušnom školskom roku nastúpi prvýkrát do 1. ročníka základnej školy v SR vyplatí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny popri „bežne“ mesačne vyplácanom prídavku na dieťa aj „jednorazový“ zvýšený prídavok.

Prídavok na dieťa sa zvyšuje o sumu 110 Eur za mesiac september, ktorý bude rodičom vyplatený v mesiaci október. V tejto výške prvý krát za september 2023.

Nie je potrebné, aby rodič žiadal o tento zvýšený príspevok na úrade, práce, sociálnych vecí a rodiny - bude  vyplácaný automaticky (údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do 1.ročníka ZŠ, úrady získavajú z rezortného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).

V prípade, ak oprávnená osoba nepoberá prídavok na dieťa v SR (prídavok poberá v inom členskom štáte EÚ), nárok si uplatňuje podaním žiadosti o zvýšený prídavok na dieťa.

Žiadosť o prídavok na dieťa [ DOCX]

Žiadosť o prídavok na ďalšie dieťa [ DOC]

Žiadosť o prídavok na ďalšie dieťa [ PDF]

Ziadost_o_zvyseny_pridavok.docx [ DOCX]  (žiadosť je určená výhradne pre poberateľov prídavku v inom členskom štáte EÚ)

Potvrdenie o návšteve školy [ PDF]

"Potvrdenie o návšteve školy" - preklad tlačiva:

a/ anglický jazyk           Potvrdenie - preklad anglicky jazyk [ DOCX] [ PDF] [ PDF]

b/ francúzsky jazyk       Potvrdenie - preklad francúzsky jazyk [ DOCX]

c/ maďarský jazyk         Potvrdenie - preklad maďarský jazyk [ DOCX]

d/ nemecký jazyk          Potvrdenie - preklad nemecký jazyk [ DOCX]

e/ španielsky jazyk       Potvrdenie - preklad španielsky jazyk [ DOCX]

f/  taliansky jazyk          Potvrdenie - preklad taliansky jazyk [ DOCX]

Potvrdenie o návšteve SOŠ PZ [ PDF]

Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku na účely prídavku na dieťa [ DOCX]

Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku na účely prídavku na dieťa [ PDF]

Lekársky nález na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ DOCX]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF]

Poučenie pre občana žiadajúceho o ŠSD [ PDF]

Poučenie o rodinných dávkach EÚ

Vyhlásenie o bydlisku [ PDF]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]

Žiadosť o odňatie prídavku na dieťa [ DOCX]

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku.

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov

Nyomtatványok magyar fordítása: A más nyelvű űrlapok csak segítségül szolgálnak az ügyfeleknek

Gyermekgondozás bejelentése a gyermek harmadik életévének betöltését követően családi pótlék megállapítása céljából [ PDF]

Nyilatkozat lakóhely igazolására [ PDF]

Családi pótlék megállapítása iránti kérelem további gyermek után [ PDF]

Kérelem családi pótlék megállapítása iránt [ PDF]

Український переклад естампів: Форми на інших мовах служать лише як допомога клієнтам

Повідомлення про догляд за дитиноюпісля досягнення трирічного віку для призначення допомоги на дітей [ PDF]

Управління праці, соціальних питань та сім'ї [ PDF]

Декларація про місце проживання [ PDF]

Заява про призначення допомоги на наступну дитину [ PDF]

Заява про призначення допомоги на дитину [ PDF]

English translation of prints: Forms in other languages ​​serve only as an aid to clients

Notification on the provision of child care after reaching the age of three for the purposes of child allowance [ PDF]

Office of Labour, Social Affairs and Family [ PDF]

Application for allowance for another child [ PDF]

Application for child allowance [ PDF]

Deutsche Übersetzung von Drucken: Formulare in anderen Sprachen dienen lediglich als Hilfestellung für Kunden

Meldung der Erbringung der Kinderbetreuung nach Vollendung des dritten Lebensjahres zum Zwecke des Kindergeldes [ PDF]

Wohnsitzerklärung [ PDF]

Antrag auf Kindergeld für ein weiteres Kind [ PDF]

Antrag auf Kindergeld [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 25.04.2024

Tlačiť