Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania poskytované žiakom stredných škôl

Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania pre žiakov stredných škôl sú zamerané na informácie o

  • aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie - vzory písomností (žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, životopis), zásady komunikácie so zamestnávateľom, príprava na výberové konanie alebo na prijímací pohovor, prehľady voľných pracovných miest,
  • regionálnom trhu práce - miera nezamestnanosti v regióne, počet absolventov jednotlivých škôl vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie, najväčší zamestnávatelia regiónu a rozvíjajúce sa firmy, najžiadanejšie a najmenej žiadané profesie zo strany zamestnávateľov, voľné pracovné miesta v regióne, v Slovenskej republike a Európskej únii, sieť EURES, agentúry podporovaného a dočasného zamestnávania,
  • možnostiach rozvoja zručností pre riadenie vlastnej kariéry,
  • možnostiach rozvoja kompetencií potrebných pre trh práce (mäkkých zručností), 
  • možnosti poskytnutia individuálneho poradenstva,
  • možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách,
  • podmienkach vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie - povinnosti a práva, nárok na dávku v nezamestnanosti a dávku v hmotnej núdzi, aktívne opatrenia na trhu práce (aktivačná činnosť, absolventská prax, vzdelávanie a príprave pre trh práce, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť).

 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 26.10.2022

Tlačiť