Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Cielené vzdelávanie pre záujemcov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii záujemcov o zamestnanie poskytovanie príspevku na cielené vzdelávanie.

Cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie je určené pre tých záujemcov o zamestnanie, ktorí sú  ohrození zánikom, prípadne stratou zamestnania, resp. pre tých, ktorí nie sú schopní svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na neustále silnejúci tlak na flexibilitu a adaptabilitu subjektov trhu práce a rozhodnú sa hľadať si iné zamestnanie. Ide  o vzdelávanie zamerané na zohľadňovanie individuálnych potrieb, možností a schopností s ohľadom na potrebné zručnosti, ktoré poskytne záujemcom o zamestnanie predpoklady pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Vzdelávanie môže byť orientované profesijne alebo na vybrané prenositeľné kompetencie (za vzdelávanie orientované na vybrané prenositeľné kompetencie na účely cieleného vzdelávanie je považované výlučne vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky alebo základov podnikania). Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci cieleného vzdelávania záujemcov o zamestnanie nepodporuje kurzy zamerané na rozvoj komunikačných, manažérskych, sociálnych a jazykových kompetencií, ani kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu B.

V prípade záujmu o poskytnutie príspevku na cielené vzdelávanie si záujemca o zamestnanie môže zvoliť vzdelávanie (kurz) a poskytovateľa vzdelávania, ktorý kurz zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre záujemcu o zamestnanie vzdelávací kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom vzdelávania.

Záujemca o zamestnanie, ktorý má záujem o poskytnutie príspevku na cielené vzdelávanie, si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem. Najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť na poskytnutie príspevku na cielené vzdelávanie záujemcu o zamestnanie (ďalej len „žiadosť“) na predpísanom formulári (ŽIADOSŤ NA CIELENÉ VZDELÁVANIE ZOZ).

Formulár žiadosti má dve hlavné časti:

  1. časť - vypĺňa záujemca o zamestnanie,
  2. časť - vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania na žiadosť záujemcu o zamestnanie.

Keďže na príspevok na cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje osobitne, na základe individuálneho zhodnotenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku na cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

Súčasťou posúdenia úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je aj preverenie, či cena uvedená na potvrdení poskytovateľa vzdelávania spĺňa odporúčané maximálne cenové limity* (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváliuzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie (ďalej len „dohoda“), v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na cielené vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevok na cielené vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí záujemcovi o zamestnanie po úspešnom ukončení cieleného vzdelávania v zmysle uzatvorenej dohody príspevok na cielené vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie, na základe žiadosti o úhradu príspevku na cielené vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.


 

Dátum vytvorenia stránky: 02.11.2020
Dátum aktualizácie: 19.03.2021