Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

POZOR OD 01.01.2024 ZMENA V SPÔSOBE PREDKLADANIA ROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI SZÚ Nový portál uľahčí administratívu v oblasti agentúrneho zamestnávania > ÚPSVaR (gov.sk)

Od 1.1.2024 sa zmenil spôsob predkladania ročných správ a to elektronicky prostredníctvom nového informačného systému, ktorý bude súčasťou portálu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, v časti Portál poskytovateľ (gov.sk).

Zmena sa okrem iného týka aj rozsahu evidencie o občanoch, ktorým poskytujete služby ako sprostredkovatelia zamestnania za úhradu (ďalej len: „SZÚ“).

Údaje o sprostredkovaní zamestnania za úhradu môže SZÚ  nahrávať do informačného systému priebežne. Povinnosť poskytovať správu o svojej činnosti  sa vzťahuje na SZÚ aj v prípade, ak v priebehu kalendárneho roka nevykonával sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

 

Dôležitá informácia:

Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti majú sprístupnenú aj  funkcionalitu na import dát.

Návod pre import dát je dostupný na stránke: https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/formulare-ziadosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/sprostredkovatel-zamestnania-za-uhradu-szu.html

 

V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v prípade vykonávania činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže činnosť SZÚ vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba za nasledovných podmienok:

- má na činnosť SZÚ vydané oprávnenie podľa osobitného predpisu - zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (činnosť SZÚ je  viazanou živnosťou);

- má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa; u právnickej osoby túto   podmienku musí spĺňať zodpovedný zástupca.

Podľa zákona  o službách zamestnanosti môže sprostredkovateľ zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3  vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu - informácia

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu (ďalej len „sprostredkovateľ") je podľa § 25, § 28 zákona o službách zamestnanosti  povinný:

1. Pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ") uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, ktorá  obsahuje najmä:

 • názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
 • dĺžku trvania zamestnania,
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
 • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.

2. Informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

3.  Viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje:

 • meno a  priezvisko,
 • rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • pohlavie,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,
 • názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
 • názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,
 • názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu v zahraničí,
 • dátum sprostredkovania zamestnania,
 • obdobie, počas ktorého by sa malo sprostredkované zamestnanie vykonávať,
 • dátum skutočného nástupu do sprostredkovaného zamestnania za úhradu a dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania.

4. Poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho roka.

5. Zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.

Spracúvanie, zverejňovanie a ochrana údajov v zmysle § 67 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Ústredie je prevádzkovateľom centrálneho informačného systému na účely služieb zamestnanosti.

Ministerstvo, ústredie a úrad na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, zamestnávateľov, štátnych príslušníkov tretích krajín, občanov so zdravotným postihnutím a voľných pracovných miest, na účely poskytovania služieb zamestnanosti podľa tohto zákona, na analytické účely a na štatistické účely spracúvajú osobné údaje v súlade s osobitným predpisom.

Sprostredkovateľ zamestnanie za úhradu vymaže vo svojom informačnom systéme osobné údaje vedené v evidencii podľa § 28 písm. a), po splnení účelu podľa § 28 písm. b) 

Dátum vytvorenia stránky: 21.12.2009
Dátum aktualizácie: 19.02.2024

Tlačiť