Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Nová povinnosť pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti a pre fyzické osoby, ktorým poskytli služby

Novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorá nadobudla účinnosť  1. januára 2023 zaviedla povinnosť neštátnym poskytovateľom služieb zamestnanosti, viesť evidenciu fyzických osôb, ktorým poskytli služby. V Prílohe č. 1 k zákonu (písmeno I., J. a K.) je určený konkrétny rozsah a štruktúra osobných a ďalších údajov o fyzických osobách, ktorým sprostredkovateľ sprostredkoval zamestnanie za úhradu,  o dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorých agentúra dočasného zamestnania pridelila k užívateľským zamestnávateľom,  o občanoch so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných občanoch a zamestnávateľoch, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytla služby. Všetky údaje z tejto evidencie sú podkladom pre ročné správy o činnosti neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti a spracúvajú sa na tento účel. 

V rámci tejto evidencie od 1. januára 2023 fyzické osoby - občania, ktorým neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti poskytli služby majú v rámci osobných údajov poskytovať aj rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny, adresu trvalého pobytu,  adresu miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny a názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom.

Od 1. februára 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uviedlo do produkčnej prevádzky portál Poskytovateľ https://poskytovatel.gov.sk/, kde po zaregistrovaní sprostredkovatelia zamestnania za úhradu, agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania môžu  priebežne  viesť evidenciu o svojej činnosti za rok 2023.  Ministerstvo v spolupráci s dodávateľom portálu Poskytovateľ pripravuje aj technické riešenie, ktoré umožní import dát  z externých systémov neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti na portál Poskytovateľ. Predpokladaný termín uvedenia pripravovaného riešenia do produkčnej prevádzky bude v druhej polovici roku 2023.  Po nasadení tohto riešenia do produkčnej prevádzky bude informácia zverejnená na webovom sídle MPSVR SR resp. ÚPSVR.

Na základe zaevidovaných resp. importovaných údajov prvýkrát v roku 2024 všetci neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti na portáli Poskytovateľ automaticky vygenerujú ročné správy o svojej činnosti za rok 2023 a elektronicky ich odošlú na Ústredie  práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Dátum vytvorenia stránky: 15.03.2023

Tlačiť