Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Dotácie pre deti

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Poskytovanie dotácií na stravu v čase letných prázdnin v roku 2021

Zmeny pri poskytovaní dotácie na stravu v čase COVID-19

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ

Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byť:

 • zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy a základnej školy, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja alebo
 • v odôvodnených prípadoch aj materská alebo základná škola na základe písomnej dohody, ktorú spisuje škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené.

Žiadosť o dotáciu

Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla materskej alebo základnej školy.

Žiadosť sa skladá z 3 častí: časť A - identifikácia žiadateľa, časť B – identifikácia materskej školy alebo základnej školy, časť C - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa. Žiadateľ je povinný časť B vyplniť pre každé výchovné alebo vzdelávacie zariadenie samostatne, ostatné časti žiadosti (časť A , časť C) predkladá úradu len raz.

Prílohou k žiadosti sú doklady:

 • preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ktoré nemôžu byť staršie ako tri mesiace,
 • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie na stravu s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu, tak ako je uvedené nižšie v tabuľke. Zoznam detí je prílohou žiadosti o dotáciu na stravu iba v tom prípade, ak žiadateľ žiada o poskytovanie dotácie na stravu deťom, ktoré žijú v domácnosti s príjmom do výšky životného minima alebo v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Upozornenie: k žiadosti netreba predkladať vyhlásenie rodičov o súhlase so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, pre ktoré sa žiada poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa poskytuje: 

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce

posledný ročník materskej školy alebo základnú školu (nevyžaduje sa zoznam detí)

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, navštevujúce

materskú školu, ak sú vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje sa zoznam detí)

na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce

materskú školu, ak v materskej škole, okrem detí v poslednom ročníku, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí)

Termín predloženia žiadostí:

Ak bude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára, úrad dotáciu poskytne preddavkovo:

 • do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta;
 • do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra.

Ak nebude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára a bude podaná:

 • do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, na obdobie od 1. dňa v mesiaci podania žiadosti do 31. augusta alebo do 31.decembra, ak bola žiadosť podaná po 31. júli (napr. žiadosť podaná 8.2., dotácia sa poskytne do 25.2. na obdobie od 1.2. do 31.8.);
 • po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná na obdobie od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť do 31.augusta alebo do 31.decembra ak bola žiadosť podaná po 31.júli (napr. žiadosť podaná 19.2., dotácia sa poskytne do 25.3., na obdobie od 1.3. do 31.8.).

Upozorňujeme na podanie žiadosti o dotáciu na stravu v dostatočnom časovom predstihu tak, aby úrad mohol zabezpečiť vyplatenie dotácie na stravu včas a bez problémov.

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu [ PDF 443.2 kB]  [ RTF]

Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu na stravu v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách [ PDF 259.8 kB]

Podmienky poskytovania

Dotáciu na stravu možno poskytnúť na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a na dieťa:

 • vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
 • navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Žiadateľ je povinný do 10. augusta príslušného rozpočtového roka úradu oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu a predložiť aktualizovaný zoznam detí, ktorým sa poskytuje dotácia z titulu, že je dieťa z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je pod hranicou životného minima alebo navštevuje materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, na obdobie od 1. septembra do 31. decembra.

Žiadateľ o dotáciu na stravu pre dieťa v materskej škole, ktorému sa poskytuje dotácia z titulu, že je z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je pod hranicou životného minima, má v prípade zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu (najmä zmena počtu detí oprávnených na dotáciu na stravu) povinnosť túto zmenu úradu oznámiť vždy do konca toho mesiaca, v ktorom k zmene došlo. V prípade, že túto zmenu nahlási, bude môcť žiadateľ zahrnúť do zúčtovania aj takéto dieťa resp. deti, ktoré neboli uvedené v zozname pri podávaní žiadosti resp. pri predložení jeho aktualizácie v termíne do 10. augusta.

Ak na základe oznámenia zmien v počte detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu z titulu hmotnej núdze domácnosti dôjde k naplneniu podmienky poskytovania dotácie na stravu na všetky deti v materskej škole z dôvodu, že viac ako 50 % detí v materskej škole je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi môže úrad poskytnúť žiadateľovi doplatok sumy dotácie na stravu. Doplatok dotácie na stravu sa v takomto prípade poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena úradu oznámená, a to vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi už poskytnutou dotáciou na stravu na stanovené obdobie podľa zoznamu detí, ktorý bol prílohou žiadosti o dotáciu na stravu a sumou dotácie, ktorá zodpovedá počtu všetkých detí a to odo dňa, kedy zmena nastala do konca príslušného obdobia.

Uvedené sa poskytuje v záujme predchádzania finančným problémom, ktoré by mohli žiadateľom vzniknúť, v prípade významného nárastu počtu detí, ktorým by sa mala poskytovať dotácia na stravu, nakoľko by mohlo byť finančne náročné vykryť príslušné obdobie z vlastného rozpočtu žiadateľa do doby zúčtovania dotácie na stravu (marec nasledujúceho kalendárneho roka), čo v niektorých prípadoch môže predstavovať aj 3-4 mesiace.

Zúčtovanie dotácie

Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Výška dotácie

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dotáciu je možné vyplatiť len v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení.

Odpovede na často kladené otázky pri poskytovaní dotácií sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR v časti: Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.  

 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi.

Žiadateľ

Žiadateľom o dotáciu môže byť:

 • zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy a základnej školy, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja alebo
 • v odôvodnených prípadoch materská alebo základná škola na základe písomnej dohody, ktorú spisuje materská alebo základná škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy spolu s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené.

Podmienky poskytovania

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytovať žiadateľovi:

 • pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť predchádzajúcich dňu podania žiadosti o dotáciu je najviac vo výške životného minima.

Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

Žiadosť o dotáciu

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotáciu s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sídla kraja pôsobí materská škola alebo základná škola.

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ  v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Novú žiadosť v prípade nového žiadateľa môže žiadateľ predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny od  1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

K žiadosti je potrebné predložiť:

 • doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách,
 • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu,
 • dohodu s uvedením dôvodu, pre ktorý je materská škola alebo základná škola žiadateľom o dotáciu.

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na školské potreby [ PDF 286.4 kB]

Poskytovanie dotácie

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytnúť žiadateľovi v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

Výška dotácie

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 € na dieťa.

Zúčtovanie dotácie

Poskytnutú dotáciu na školské potreby za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Ako rodič požiada o posúdenie príjmu 

Rodič, ktorý nepoberá pomoc v hmotnej núdzi môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdenie príjmu domácnosti. 

Na konanie o posúdení príjmu domácnosti sa vzťahuje zákon o správnom konaní.

Žiadosť o posúdenie príjmu = Formulár na posúdenie príjmu, [ PDF 262.1 kB] podáva člen domácnosti (rodič dieťaťa), ktorej príjem má byť posúdený, na úrade, kde má domácnosť trvalý pobyt alebo kde sa zdržiava. Žiadosť je možné podať v priebehu celého roka.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri podaní žiadosti o posúdenie príjmu domácnosti:

 • ak je žiadosť neúplná (chýba doklad napr. o príjme) vyzve rodiča na doplnenie podania v zmysle zákona o správnom konaní;
 • úrad posúdi príjem (§ 4 zákona o životnom minime) domácnosti za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti a vydá potvrdenie o príjme domácnosti, ktoré doručí do vlastných rúk rodičovi dieťaťa;
 • ak je príjem nižší ako suma životného minima, rodič dieťaťa oznámi túto skutočnosť zriaďovateľovi MŠ alebo ZŠ, ktoré navštevujú jeho deti;
 • zriaďovateľ dieťa v prípade nižšieho príjmu ako suma životného minima zaradí do zoznamu detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie alebo to úradu oznámi ako zmenu skutočností rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie, a to do konca kalendárneho mesiaca, kedy zmena nastala;
 • ak je príjem vyšší ako suma životného minima, má rodič dieťaťa právo podať námietku do 8 dní od doručenia potvrdenia, ak úrad námietke nevyhovie, o námietke rozhodne ústredie.

Právne predpisy súvisiace s poskytovaním dotácií

Žiadosti o poskytnutie dotácií a formulár na posúdenie príjmu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2009
Dátum aktualizácie: 30.06.2021

Tlačiť