Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Dotácie pre deti z Ukrajiny

Poskytovanie dotácií na stravu a školské potreby pre deti z Ukrajiny upravuje nariadenie vlády SR č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v platnom znení (ďalej len „nariadenie“). Predmetné nariadenie je zverejnené v zbierke zákonov SR: 131/2022 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republi... - SLOV-LEX

Nariadenie vymedzuje pojem osoba s osobitnou ochranou, pričom za takúto osobu sa považuje fyzická osoba, ktorej sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany, príp.  fyzická osoba, ktorá získala prechodný pobyt a z tohto dôvodu jej zaniklo poskytovanie dočasného útočiska. Na účely poskytovania dotácie ide o dieťaťa s osobitnou ochranou alebo dieťaťa, ktorého zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou, napr. dieťa s pasom občana EÚ, ak sa jeho matke poskytuje dočasné útočisko; deti, ktorým sa poskytuje dočasné útočisko – maloletí bez sprievodu, ktorým bol súdom ustanovený opatrovník alebo odídenci, ktorí následne požiadajú o udelenie azylu a pod. 

Predmetné nariadenie upravuje podmienky:

  • posúdenia príjmu domácnosti, v ktorej žije dieťa z Ukrajiny na účely poskytnutia dotácie na stravu a školské potreby a
  • poskytnutia mimoriadneho doplatku zriaďovateľom MŠ/ZŠ v prípade nárastu detí z Ukrajiny, ktoré neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku dotácie na stravu.

Posúdenie príjmu domácnosti, v ktorej žije dieťa z Ukrajiny:

Nariadenie pri deťoch z Ukrajiny upravuje podmienky posudzovania príjmu domácnosti na účely poskytovania dotácie na stravu a dotácie na školské potreby. Ide o úpravu obdobia, za ktoré sa skúma príjem domácnosti, ktoré sa v prípade domácnosti dieťaťa z Ukrajiny skrátilo na obdobie jedného mesiaca pred uplatnením žiadosti o dotáciu. V nadväznosti na uvedené, je možné poskytnúť dotáciu na stravu na dieťa, ktoré navštevuje MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ a dotáciu na školské potreby na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ: 

  • ktoré je osobou s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie (formulár na posúdenie príjmu), je najviac vo výške ŽM,
  • ktoré je osobou s osobitnou ochranou a súčet príjmu domácnosti osoby, ktorá bola tomuto dieťaťu ustanovená za opatrovníka a príjmu tohto dieťaťa za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške ŽM, alebo
  • ktorého zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške ŽM.

Zákonný zástupca dieťaťa za účelom poskytnutia dotácie predkladá na úrad, kde sa domácnosť zdržiava na území SR Formulár na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu a školské potreby pre deti s osobitnou ochranou alebo deti, ktorých zákonný zástupca je osoba s osobitnou ochranou. Poučenie a informácie k posúdeniu príjmu sú súčasťou predmetného formulára aj v ukrajinskom jazyku.

Poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu:

Nakoľko pre niektorých zriaďovateľov môžu byť vynaložené náklady na stravovanie detí z Ukrajiny neplánovaným finančným výdavkom, môže zriaďovateľ požiadať v zmysle nariadenia o poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu. Nariadenie stanovuje možnosť požiadať o mimoriadny doplatok, teda je na rozhodnutí zriaďovateľa, vzhľadom na počet detí s osobitnou ochranou a finančné prostriedky, ktoré má na stravovanie detí k dispozícii, či o mimoriadny doplatok požiada alebo nie. 

Ak sa zriaďovateľ rozhodne nežiadať o mimoriadny doplatok, pretože zaznamenal len malý nárast počtu oprávnených detí s osobitnou ochranou, ktoré môže „odstravovať“ z už poskytnutého preddavku dotácie (nie všetky deti, na ktoré bol poskytnutý preddavok sa zúčastnili  vyučovania a odobrali obed, napr. z dôvodu choroby dieťaťa a pod.), zmeny v počte oprávnených detí oznamuje úradu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala a následne oznámené deti zahrnie ako oprávnené do zúčtovania dotácie za rozpočtový rok.

Ak sa zriaďovateľ rozhodne požiadať o poskytnutie mimoriadneho doplatku na deti s osobitnou ochranou, uvedie ich na tlačive Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku. Na tomto tlačive sa uvádzajú len deti s osobitnou ochranou, na ktoré je v zmysle nariadenia možné poskytnúť mimoriadny doplatok dotácie.

Za správnosť údajov uvedených v Zozname detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku, zodpovedá zriaďovateľ, t.j. skutočnosti, či ide o deti s osobitnou ochranou alebo deti zákonných zástupcov s osobitnou ochranou a či sú tieto deti oprávnené na poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie overuje zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s poskytnutím dotácie (potvrdenia o poskytnutí dočasného útočiska; žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie na stravu; potvrdenia, že ide o dieťa v ŽM/HN). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie nie je potrebné k zoznamu predkladať.

Mimoriadny doplatok sa poskytuje podľa toho, či bola zmena oznámená do 10. dňa kalendárneho mesiaca alebo po 10. dni kalendárneho mesiaca, a to nasledovne:

  • ak bola zmena oznámená do 10. dňa kalendárneho mesiaca doplatok sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená,
  • ak bola zmena oznámená po 10. dni kalendárneho mesiaca doplatok sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená.

Samostatná evidencia detí z Ukrajiny:

V súvislosti poskytovaním dotácií pre deti z Ukrajiny upozorňujme zriaďovateľov, že je nevyhnutné viesť samostatnú evidenciu detí s osobitnou ochranou, nakoľko k poskytnutiu dotácie je nevyhnutné tieto deti predkladať na samostatných zoznamoch oprávnených detí na poskytnutie dotácie a aj pri zúčtovaní dotácie za rozpočtový rok, je tieto deti potrebné vykazovať samostatne. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022
Dátum aktualizácie: 12.06.2023

Tlačiť