Dotácie na stravu pre deti z Ukrajiny (mimoriadny doplatok, posúdenie príjmu domácnosti)

Poskytovanie dotácií na stravu pre deti z Ukrajiny upravuje nariadenie vlády SR č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v platnom znení (ďalej len „nariadenie“). Predmetné nariadenie je zverejnené v zbierke zákonov SR: 131/2022 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republi... - SLOV-LEX

Nariadenie vymedzuje pojem osoba s osobitnou ochranou, pričom za takúto osobu sa považuje fyzická osoba, ktorej sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie dočasného útočiska jej zaniklo z dôvodu žiadosti o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany, príp.  fyzická osoba, ktorá získala prechodný pobyt a z tohto dôvodu jej zaniklo poskytovanie dočasného útočiska. Na účely poskytovania dotácie na stravu ide o dieťaťa s osobitnou ochranou alebo dieťaťa, ktorého zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou, napr. dieťa s pasom občana EÚ, ak sa jeho matke poskytuje dočasné útočisko; deti, ktorým sa poskytuje dočasné útočisko – maloletí bez sprievodu, ktorým bol súdom ustanovený opatrovník alebo odídenci, ktorí následne požiadajú o udelenie azylu a pod. 

Predmetné nariadenie upravuje podmienky:

  • poskytnutia mimoriadneho doplatku zriaďovateľom MŠ/ZŠ v prípade nárastu detí z Ukrajiny, ktoré neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku dotácie na stravu a
  • posúdenia príjmu domácnosti, v ktorej žije dieťa z Ukrajiny na účely poskytnutia dotácie na stravu.

Poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu:

Nakoľko deti s osobitnou ochranou neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku na financovanie dotácie na stravu na obdobie do 31.08.2022,  pre zriaďovateľov môžu byť vynaložené náklady na stravovanie týchto detí neplánovaným finančným výdavkom, ktorý im môže spôsobiť rozpočtové problémy. V záujme predchádzania týmto finančným problémom môže zriaďovateľ požiadať v zmysle nariadenia o poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na stravu.

Dávame do pozornosti, že nariadenie stanovuje možnosť požiadať o mimoriadny doplatok, teda je na rozhodnutí zriaďovateľa, vzhľadom na počet detí s osobitnou ochranou a finančné prostriedky, ktoré má na stravovanie detí k dispozícii, či o mimoriadny doplatok požiada alebo nie. 

Ak sa zriaďovateľ rozhodne nežiadať o mimoriadny doplatok, pretože zaznamenal len malý nárast počtu oprávnených detí s osobitnou ochranou, ktoré môže „odstravovať“ z už poskytnutého preddavku dotácie do 31.08.2022 (nie všetky deti, na ktoré bol poskytnutý preddavok sa zúčastnili  vyučovania a odobrali obed, napr. z dôvodu choroby dieťaťa a pod.), postupuje pri oznamovaní nárastu počtu oprávnených detí s osobitnou ochranou v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách. Zmeny v počte oprávnených detí oznamuje úradu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala, tak ako doteraz (slovenské a ukrajinské deti uvádza spoločne na zmenových zoznamoch oprávnených detí) a následne oznámené deti zahrnie ako oprávnené do zúčtovania dotácie za rok 2022 v mesiaci marec 2023.

Ak sa zriaďovateľ rozhodne požiadať o poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na  deti s osobitnou ochranou, uvedie ich na tlačive Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho  doplatku podľa nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. (ďalej len „Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku“). Na tomto tlačive sa uvádzajú len deti s osobitnou ochranou, na ktoré je v zmysle nariadenia možné poskytnúť mimoriadny doplatok dotácie.

Za správnosť údajov uvedených v Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku, zodpovedá zriaďovateľ, t.j. skutočnosti, či ide o deti s osobitnou ochranou alebo deti zákonných zástupcov s osobitnou ochranou a či sú tieto deti oprávnené na poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie overuje zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s poskytnutím dotácie (potvrdenia o poskytnutí dočasného útočiska, čestné vyhlásenia, že ide o dieťa bez nároku na daňový bonus, potvrdenia, že ide o dieťa v ŽM/HN). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie nie je potrebné k zoznamu predkladať.

Mimoriadny doplatok sa poskytuje podľa toho, či bola zmena oznámená do 10. dňa kalendárneho mesiaca alebo po 10. dni kalendárneho mesiaca, a to nasledovne:

  • ak bola zmena oznámená do 10. dňa kalendárneho mesiaca doplatok sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená,
  • ak bola zmena oznámená po 10. dni kalendárneho mesiaca doplatok sa poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená.

V súvislosti so zúčtovaním dotácie na stravu za rozpočtový rok 2022 je nevyhnutné, aby si zriaďovateľ viedol samostatnú evidenciu odstravovaných detí s osobitnou ochranou, na ktoré bol poskytnutý mimoriadny doplatok, nakoľko tento mimoriadny doplatok sa bude pri zúčtovaní dotácie vykazovať samostatne. Požiadavka vedenia samostatnej evidencie odstravovaných detí platí aj v prípade, ak zriaďovateľovi bude poskytnutý doplatok dotácie v zmysle § 4 ods. 7 zákona o dotáciách na každé dieťa v škole, ak škola splnila podmienku podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (v škole je najmenej 50% detí v HN), z dôvodu nárastu detí v HN s osobitnou ochranou.

Posúdenie príjmu domácnosti, v ktorej žije dieťa z Ukrajiny:

Nariadenie upravuje podmienky posudzovania príjmu domácnosti na účely poskytovania dotácie stravu pri deťoch z Ukrajiny, nakoľko takáto domácnosť nevie preukázať príjem za posledných 6 mesiacov, tak ako to stanovuje zákon o dotáciách. V nadväznosti na uvedené, dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje MŠ/ZŠ:

  • ktoré je osobou s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie (formulár na posúdenie príjmu), je najviac vo výške ŽM,
  • ktoré je osobou s osobitnou ochranou a súčet príjmu domácnosti osoby, ktorá bola tomuto dieťaťu ustanovená za opatrovníka a príjmu tohto dieťaťa za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške ŽM, alebo
  • ktorého zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške ŽM.

Ak príjem vyššie uvedenej domácnosti je najviac vo výške ŽM v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bol na úrad podaný Formulár na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu pre deti z Ukrajiny, tieto deti v ŽM sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca, v ktorom prvýkrát odobrali stravu a zúčastnili sa výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania v MŠ alebo ZŠ, avšak za splnenia podmienky, ak v tomto mesiaci zákonný zástupca dieťa požiadal úrad o posúdenie príjmu domácnosti a zriaďovateľ nahlásil zmeny v počte oprávnených detí úradu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.  

Zákonný zástupca dieťaťa za týmto účelom predkladá vyplnený formulár na posúdenie príjmu na úrad, kde sa domácnosť zdržiava na území SR, čo možno najskôr po nahlásení dieťaťa do školy, v mesiaci kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo obed (napr. dieťa dňa 25.05.2022 prvýkrát odobralo stravu a zúčastnilo sa výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ. Ak matka predloží formulár na úrad najneskôr do 31.05.2022, dieťa bude opravné na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca máj 2022, ak však matka predloží tento formulár až dňa 01.06.2022, dieťa bude opravné na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca jún 2022).

K poskytovaniu dotácií deťom z Ukrajiny pozri aj informáciu k zmenám v poskytovaní dotácií od 01.07.2022 a k predkladaniu podkladov k poskytnutiu dotácie na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022. 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022
Dátum aktualizácie: 04.07.2022

Tlačiť