Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Náhradné výživné

Náhradné výživné

Zmeny v poskytovaní náhradného výživného od 01.07.2022

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o náhradnom výživnom“) upravuje poskytovanie náhradného výživného. 

Čo je náhradné výživné:

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa (oprávnenej osoby) v prípade, ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu alebo sirote nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo na sirotský výsluhový dôchodok, resp. suma takéhoto dôchodku je nižšia ako suma stanovená zákonom o náhradnom výživnom (viď. nižšie).

Podmienky nároku na náhradné výživné:

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky: 

 • súdu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) si neplní vyživovaciu povinnosť určenú rozhodnutím súdu v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným rozhodnutím súdu, alebo
 • návrh na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (ďalej len Centrum“) postúpený príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo vymáhanie výživného z cudziny nie je možné, 
 • nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo výška takéhoto dôchodku po jednom rodičovi je nižšia ako 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa* alebo
 • ak ide o dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti a rozhodnutím súdu bola povinnej osobe uložená povinnosť poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "dieťa v NRS");

a zároveň oprávnená osoba: 

 • si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku; to neplatí, ak ide o dieťa v NRS;
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak sa jej poskytuje doplnková ochrana podľa zákona o azyle a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine. Podmienka zdržiavania sa na území SR neplatí pre dieťa v NRS.  

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, nárok na náhradné výživné v prípade:

 • neplnenia si vyživovacej povinnosti povinnou osobou vzniká oprávnenej osobe odo dňa podania žiadosti o náhradné výživné,
 • oprávnenej osoby - siroty dňom úmrtia rodiča dieťaťa a
 • detí zverených do náhradnej rodinnej starostlivosti, ak súd určil poukazovanie výživného pre dieťa na účet úradu, práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len"úrad") odo dňa priznania výživného.

Nárok na náhradné výživné nevzniká oprávnenej osobe, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, alebo je vo výkone väzby, alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Toto neplatí pre oprávnené osoby ktorej vznikol nárok na náhradné výživné za sirotský dôchodok a je jej poskytovaná starostlivosť v zariadení SPOaSk pobytovou formou z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, výkonu neodkladného opatrenia súdu alebo výkonu rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia. 

Výška náhradného výživného:

Ak povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, náhradné výživné sa poskytne vo výške určenej rozhodnutím súdu alebo vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného rozhodnutím súdu a výškou zaplateného výživného povinnou osobou.

Ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, náhradné výživné sa poskytne vo výške 0,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. V prípade, ak oprávnenej osobe vznikol nárok na takýto dôchodok, náhradné výživné sa poskytuje vo výške rozdielu medzi 0,7-násobkom sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a úhrnom súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi.

Ak ide o dieťa v NRS výška náhradného výživného je vo výške výživného určeného rozhodnutím súdu.

Podanie žiadosti o náhradné výživné:

Konanie o náhradnom výživnom sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť sa podáva na úrade podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (nezaopatreného dieťaťa).

Žiadateľom o náhradné výživné môže byť: 

 • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté;
 • rodič dieťaťa;
 • iná fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu platiť výživné pre oprávnenú osobu (okrem žiadosti o náhradné výživné za sirotský dôchodok),
 • zariadenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je oprávnenej osobe poskytovaná starostlivosť v zariadení SPOaSK.

Žiadosť o náhradné výživné

Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt oprávnenej osoby a ak žiadateľ o náhradné výživné nie je oprávnená osoba, žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt žiadateľa o náhradné výživné. V prípade zariadenia SPOaSK názov, identifikačné číslo organizácie a sídlo zariadenia SPOaSK.

K písomnej žiadosti sa prikladá:    

 • potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu súdu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom;
 • potvrdenie Centra o postúpení návrhu na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné;
 • potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku;
 • potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky;
 • v prípade, ak si povinná osoba čiastočne plní vyživovaciu povinnosť - doklad o úhrade výživného v mesiaci podania žiadosti.

Zároveň v žiadosti žiadateľ uvedie údaje z posledného rozhodnutia súdu, ktorým súd určil dieťaťu výživné, a to ECLI kód uvedený na rozhodnutí súdu alebo spisovú značku rozhodnutia súdu, dátum vydania rozhodnutia súdu a názov súdu.

V prípade detí zverených do NRS, konanie o náhradnom výživnom začína z podnetu úradu a to dňom, v ktorom bolo úradu doručené vykonávateľné rozhodnutie súdu, ktorým je povinnej osobe uložená povinnosť poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu.

Povinnosti poberateľa náhradného výživného: 

Po priznaní náhradného výživného má poberateľ náhradného výživného voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovné povinnosti:

 • bez zbytočného odkladu úradu oznámiť meno, priezvisko a adresu súdneho exekútora, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom;
 • informovať úrad o každej zmene skutočností rozhodujúcich na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a na jeho vyplácanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny týchto skutočností. Takýmito skutočnosťami sú napr. uhradenie výživného povinnou osobou, rozhodnutie súdu o zmene výšky výživného, zánik vyživovacej povinnosti, zmena výšky sirotského výsluhového dôchodku;
 • na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie, a to v lehote určenej úradom. Ak poberateľ náhradného výživného nesplní povinnosť a na výzvu úradu nepreukáže skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné, nárok na náhradné výživné zanikne.

Povinnosť vrátenia preddavkovo poskytnutého náhradného výživného:

1. Povinná osoba zaplatí výživné priamo oprávnenej osobe

Ak povinná osoba zaplatí výživné priamo poberateľovi náhradného výživného (na účet, poštovou poukážkou), je poberateľ náhradného výživného povinný vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, a to najviac do výšky, v ktorej bolo výživné zaplatené.

2. Exekútor vymohol výživné od povinného

Pokiaľ súdny exekútor  vymôže pohľadávku na výživnom,  je povinný v zmysle § 59 ods. 4 exekučného poriadku túto sumu oznámiť úradu. Úrad následne oznámi exekútorovi sumu poskytnutého náhradného výživného, najviac v sume vymoženej istiny pohľadávky na výživnom zníženej o sumu bežného výživného, ktorú má poukázať úradu.

Ak súdny exekútor poukáže sumu úradu, považuje sa povinnosť poberateľa náhradného výživného vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné v prípade vymoženia pohľadávky na výživnom pre dieťa za splnenú a úrad neukladá povinnosť vrátiť náhradné výživné poberateľovi  náhradného výživného.

3. Centrum vymohlo výživné od povinného

Pokiaľ Centrum vymôže pohľadávku na výživnom, je povinné podľa § 15 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona o náhradnom výživnom túto sumu oznámiť úradu a úrad následne oznámi Centru sumu preddavkovo poskytnutého náhradného výživného, najviac v sume vymoženej istiny pohľadávky na výživnom zníženej o sumu bežného výživného, ktorú je Centrum povinné poukázať úradu.

Povinnosť poberateľa náhradného výživného vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné v prípade vymoženia pohľadávky na výživnom pre dieťa sa poukázaním sumy centrom úradu považuje za splnenú a úrad neukladá povinnosť vrátiť náhradné výživné poberateľovi náhradného výživného.

Pre účely vyčísľovania dlhu na výživnom poberateľ náhradného výživného berie na vedomie, že suma, ktorú Centrum poukáže úradu, sa považuje za sumu vyplatenú oprávnenému a odpočíta sa od dlhu na výživnom.

Centrum je povinné podľa § 15 ods. 4 písm. c) bod 1 zákona o náhradnom výživnom oznámiť úradu ukončenie vymáhania výživného z cudziny. Ukončenie vymáhania výživného z cudziny prostredníctvom Centra má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

Právne predpisy pre oblasť náhradného výživného sú zverejnené TU.

Žiadosť, poučenia, potvrdenia a oznámenia o vymožení výživného sú zverejnené TU.

--------------------------------------------------------------------------

* Sumy životného minima sú ustanovené zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka Životné minimum - MPSVR SR (gov.sk).


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2009
Dátum aktualizácie: 15.03.2023

Tlačiť