Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Sumy dávky a príspevkov od 01.01.2023

Dňa 01.01.2023 nadobudlo účinnosť Opatrenie MPSVR SR č. 439/2022 Z. z o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi, ktorým sa sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov poskytované podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravujú nasledovne:

Dávka v hmotnej núdzi podľa § 10 ods. 2 zákona je od 01.01.2023 poskytovaná v sume:

 • 74,00 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 140,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 128,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 192,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 205,50 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 259,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Sumy príspevkov pomoci v hmotnej núdzi sú od 01.01.2023 nasledovné:

Ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 je poskytovaný v sume:

 • 75,70 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) zákona - ide o fyzickú osobu, ktorá z objektívnych dôvodov (najmä z dôvodu veku, zdravotného stavu) si nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou: dosiahla dôchodkový vek, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku, stará sa o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, zúčastňuje sa na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou, je poberateľom predčasného starobného dôchodku;
 • 41,60 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) zákona, t.j. ide o fyzickú osobu, ktorou je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo fyzickú osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav a je dočasne práceneschopná pre chorobu alebo úraz alebo v karanténne opatrenie viac ako 30 dní;
 • 16,20 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorou je tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva alebo rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku.

 Aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 2 zákona je poskytovaný v sume:

 • 151,40 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy;
 • 75,70 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a vykonáva aktivačné činnosti podľa ods. 3 písm. b) až d) zákona;

Príspevok na nezaopatrené dieťa podľa § 13 ods. 2 zákona je poskytovaný v sume 20,70 eura mesačne.

Príspevok na bývanie podľa § 14 ods. 2 je poskytovaný v sume:

 • 63,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
 • 101,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami. 

Dátum vytvorenia stránky: 04.01.2022
Dátum aktualizácie: 18.01.2023

Tlačiť