Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Sumy dávky a príspevkov od 01.10.2023

Dňa 01.10.2023 nadobudlo účinnosť Opatrenie MPSVR SR č. 377/2023 Z. z o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi, ktorým sa sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov poskytované podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravujú nasledovne:

Dávka v hmotnej núdzi podľa § 10 ods. 2 zákona je od 01.10.2023 poskytovaná v sume:

 • 84,90 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 161,40 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 147,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 220,70 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 235,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 297,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Sumy príspevkov pomoci v hmotnej núdzi sú nasledovné:

Ochranný príspevok podľa § 11 ods. 2 je poskytovaný v sume 86,80 eura mesačne.  

Aktivačný príspevok podľa § 12 ods. 2 zákona je poskytovaný v sume 86,80 eura mesačne. 

Príspevok na nezaopatrené dieťa podľa § 13 ods. 2 zákona je poskytovaný v sume 23,70 eura mesačne.

Príspevok na bývanie podľa § 14 ods. 2 je poskytovaný v sume:

 • 95,20 eur mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
 • 161,60 eura mesačne, ak ide o domácnosť s dvomi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „PHN“),
 • 205,10 eura mesačne, ak ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje PHN,
 • 248,60 eura mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje PHN,
 • 291,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje PHN. 

Dátum vytvorenia stránky: 04.01.2022
Dátum aktualizácie: 19.10.2023

Tlačiť