Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Politika kvality a protikorupčná politika Ústredia

       Vedenie organizácie si uvedomuje rastúce požiadavky spoločnosti na kvalitu služieb, ktoré poskytuje pre svojich klientov a pre zainteresované strany, pre ich naplnenie vedenie prijíma rozhodnutie zaviesť a udržiavať systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN ISO 9001.

      Zároveň, v nadväznosti na Koncepciu protikorupčnej politiky SR a vnímanie významnosti protikorupčnej prevencie, vedenie organizácie prijíma záväzky v oblasti boja proti korupcii, proti neetickému správaniu a za všestrannú transparentnosť implementovaním efektívnych pravidiel a postupov systému manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy STN ISO 37001.

       Na základe uvedeného vedenie Ústredia prijalo politiku integrovaného manažérskeho systému Ústredia v rozsahu politiky kvality a protikorupčnej politiky vo forme zásad pre zamestnancov Ústredia s platnosťou od 18. marca 2022.

Dokument v plnej miere nahradil Politiku kvality Ústredia zo dňa 14.11.2019 a Protikorupčnú politiku ústredia zo dňa 15.12.2020.

Dokument: Politika kvality a protikorupčná politika Ústredia [ PDF] platná od 18.3.2022

Archívne dokumenty:

Politika kvality zo dňa 14.11.2019

Protikorupčná politika [ PDF] zo dňa 15.12.2020


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.03.2022
Dátum aktualizácie: 14.07.2022

Tlačiť