Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti/ (міра №3) Волонтерська діяльність

Projekt „Pomáhame odídencom“ – opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti/  / ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“ - (міра №3) Волонтерська діяльність

 

Hlavná aktivitou projektu je podpora zvyšovania zamestnateľnosti odídencov prostredníctvom AOTP, v zmysle § 54 ods. 6  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Головним завданням проекту є підтримка збільшення можливостей працевлаштування біженців за допомогою активних заходів на ринку праці згідно з § 54 абз. 6  закону № 5/2004 Про служби зайнятості. 

Cieľovou skupinou odídenci, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie podporných opatrení v rámci tohto projektu.

Цільова група проекту - це біженці, тобто особи, які отримали в Словаччині тимчасовий притулок (виданий документ про допустиме перебування на території Словацької республіки із зазначенням „ODÍDENEC (БІЖЕНЕЦЬ)“) та які зацікавляться в наданні допоміжних заходів в рамках цього проекту.

Opatrenie č. 3:  Dobrovoľnícke činnosti/ міра №3:  Волонтерська діяльність

Dobrovoľníckou činnosťou sa v zmysle tohto projektu rozumie forma aktivácie odídenca vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce, ako aj podpora udržiavania a rozvíjanie pracovných návykov. Dobrovoľnícku činnosť vykonáva účastník projektu/ odídenec v odporúčanom rozsahu max. 80 hodín mesačne, nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov s možnosťou opakovania max. 6 mesiacov u iného/ďalšieho oprávneného subjektu. Účasť na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná.

Волонтерська діяльність в рамках цього проекту означає форму активізації біженця шляхом виконання добровільної діяльності, метою якої є набуття практичного досвіду  для потреб ринку праці, а також підтримка збереження і розвитку трудових навичок. Волотерську діяльність виконує учасник проекту/ біженець в рекомендованому обсягу максимально 80 годин на місяць, безперервно протягом максимум 6-ти календарних місяців з можливістю повторення максимально 6 місяців в іншій відповідній організації. Участь на виконані волонтерської служби є добровільна.

Komu je opatrenie určené?

  • Odídencom, t. j. osobám, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko (vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o vykonávanie dobrovoľníckej služby.
 • Zamestnávateľom, ktorí prejavia záujem o zabezpečenie vykonávania dobrovoľníckej činnosti. V rámci opatrenia č. 3 sa za oprávneného žiadateľa považujú:

 • obce, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie;
 • štátne aj súkromné: zdravotnícke zariadenia, nemocnice, školy a školské zariadenia, poskytovatelia sociálnych služieb;
 • právnická osoba – zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby, najmä pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo charitatívnych akcií, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane alebo v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.
 • Кому цей захід призначається?
  • Біженцям, тобто особам, які отримали в Словаччині тимчасовий притулок (виданий документ про допустиме перебування на території Словацької республіки із зазначенням „ODÍDENEC (БІЖЕНЕЦЬ)“) та які зацікавлені у виконані волонтерської діяльності.
 • Роботодавцям, які зацікавлені в забезпеченні виконання волонтерської діяльності. В рамках Заходу 3 мають право організовувати волонтерську діяльність наступні організації:

 • громади, органи місцевого самоврядування та ними засновані організації;
 • державні та приватні: медичні установи, лікарні, школи та шкільні установи, надавачі соціальних послуг;
 • юридична особа – роботодавець згідно з § 3 закону Про служби зайнятості, який надає послуги загального інтересу, особливо щодо догляду за безробітними, громадянами з інвалідністю, іммігрантами, особами, які повертаються з місць позбавлення волі, нарко- та інакше залежними особами, дітей на утриманні та  осіб, які перебувають на утриманні інших осіб або сім’ї, а також надає інші  послуги в сфері соціальних питань, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту,  при створенні, охороні, збереженні та покращенні навколишнього середовища, при охороні та збереженні культурної спадщини, при проведенні культурних або благодійних акцій, у сфері захисту прав споживачів та суспільних відносин, під час  стихійного лиха, екологічних катастроф та надзвичайних ситуацій або в умовах надзвичайного стану.  
 • Одночасне отримання фінансової допомоги в рамках заходів 3 та 4 неможливе.
 • Súbežné poberanie príspevku v rámci opatrenia č. 3 a č. 4 nie je možné.


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.05.2022
Dátum aktualizácie: 25.04.2023

Tlačiť