Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania poskytované žiakom základných škôl

Pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pri voľbe povolania pre žiakov základných škôl sú používané rôzne metódy a formy, ktoré môžu pomôcť žiakovi získať reálny obraz  o sebe – v čom som dobrý, ktoré z mojich schopností a zručností sa oplatí ďalej rozvíjať a na čo  sa hodím, aby som sa mohol čo najlepšie uplatniť na trhu práce a sebarealizovať sa.

Aby sa u žiakov základných škôl predišlo výberu nevhodného povolania, zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny môžu  spolupracovať pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pri voľbe povolania s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva  a prevencie (CPPPaP) a výchovnými poradcami základných škôl so sídlom vo svojej územnej pôsobnosti, resp. s kariérovými poradcami na školách.

Za účelom kvalitného poskytovania informačných a poradenských pri voľbe povolania sa zodpovední zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny po dohode s vedením jednotlivých základných škôl so sídlom vo svojej územnej pôsobnosti môžu zúčastňovať aj na  rodičovských združeniach, na ktorých informujú účastníkov o aktuálnej situácii na trhu práce v príslušnom regióne, o najžiadanejších a najmenej žiadaných profesiách na trhu práce a o aktuálnom počte evidovaných absolventov stredných škôl, o predpokladanom vývoji trhu práce v blízkej budúcnosti a podobne.


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2015
Dátum aktualizácie: 26.10.2022

Tlačiť