Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

(aktualizácia k 26.06.2023)

Upozornenie:

Rozpočet národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa je s ohľadom na blížiaci sa koniec jeho realizácie takmer vyčerpaný. Z tohto dôvodu už nebude možné schváliť všetky oprávnené žiadosti záujemcov o zamestnanie na poskytnutie príspevku na vzdelávanie. Aktuálne už úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nové žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie neprijímajú. V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, v rámci ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky.

 

Informácie o projekte:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Podporované vzdelávanie na účel tohto projektu je vzdelávanie zamerané na individuálne potreby, možnosti a schopnosti záujemcu o zamestnanie s ohľadom na požiadavky trhu práce, s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva. Nie je vylúčené podporiť aj vzdelávanie v inej oblasti, pokiaľ bude zamerané na získanie  zručností v súlade s individuálnymi potrebami záujemcu o zamestnanie a v súlade s potrebami trhu práce. S cieľom zlepšiť postavenie záujemcu o zamestnanie na trhu práce môže byť podporované vzdelávanie, ktoré je zamerané na jeho kariérový rast vo vzťahu k jeho aktuálnej alebo budúcej profesii, t. j. môže ísť o vzdelávanie, ktoré bude podporovať jeho profesijný rast, nie jeho voľnočasové aktivity, a ktoré bude zohľadňovať meniace sa požiadavky trhu práce.

V rámci tohto projektu sa nepodporuje vzdelávanie zamerané  na získanie vodičských oprávnení na vedenie motorových vozidiel v oblasti cestnej dopravy. Výnimkou je získanie alebo obnova kvalifikačnej karty vodiča a vzdelávanie na získanie oprávnenia na vedenie vysokozdvižného vozíka.

Vzdelávanie môže byť orientované profesijne alebo na prenositeľné kompetencie.

Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre záujemcu o zamestnanie vzdelávanie nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom vzdelávania. V prípade záujmu zo strany záujemcu o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne poradenskú podporu pri identifikácii vzdelávacej potreby záujemcu o zamestnanie s ohľadom na potreby trhu práce.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Formulár žiadosti je súčasťou súborov na stiahnutie alebo ho záujemcovi o zamestnanie poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár žiadosti má dve hlavné časti:

 1. časť - vypĺňa záujemca o zamestnanie,
 2. časť - vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania na požiadanie záujemcu o zamestnanie.

V rámci národného projektu Nestrať prácu vzdelávaj sa platí, že poskytovateľ vzdelávania je vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje vzdelávanie. V prípade, ak vzdelávanie bude:

A. profesijne orientované (napr. zvárač, stolár,...):

 • poskytovateľ bude akceptovaný, ak má vydanú akreditáciu/osvedčenie/ oprávnenie/ registráciu na vzdelávací program v zmysle legislatívy platnej na území SR,
  • poskytovateľ je povinný predložiť k žiadosti čitateľnú kópiu akreditácie/osvedčenia/ oprávnenia/registrácie; v prípade, ak bola poskytovateľovi vydaná elektronická verzia príslušného dokladu, resp. ak je možné overiť platnosť tohto dokladu na verejne dostupnom zdroji, je povinný uviesť tento zdroj (napr. webstránku a link),

B. orientované na prenositeľné kompetencie (napr. jazykové kurzy, počítačové kurzy, sociálno- komunikačne kurzy,...):

 • poskytovateľ bude akceptovaný, ak má oprávnenie na vykonávanie vzdelávania dospelých, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti alebo obdobných služieb, ktoré vzdelávanie dospelých zahŕňajú vydané v zmysle osobitných predpisov platných na území SR,
  • poskytovateľ je povinný predložiť k žiadosti čitateľnú kópiu dokladu, ktorým preukáže, že má vydané vyššie uvedené oprávnenie, ktoré je platné,
  • oprávnenie podľa osobitného predpisu (stanovy a pod.) predkladá k žiadosti poskytovateľ vo forme čitateľnej kópie alebo uvedie zdroj (napr. webstránku a link), na ktorom je možné tento doklad overiť,
  • preverovanie výpisu zo živnostenského/obchodného registra zabezpečuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • poskytovateľ vzdelávania v oblasti cudzích jazykov bude akceptovaný, ak:
  • má vydanú akreditáciu na konkrétne jazykové vzdelávanie, alebo
  • osvedčenie/oprávnenie/registráciu na poskytovanie vzdelávania dospelých mimoškolskej vzdelávacej činnosti alebo obdobných služieb, ktoré vzdelávanie dospelých zahŕňajú a súčasne preukáže, že disponuje odborným garantom zodpovedajúcim za kvalitu vzdelávania v konkrétnom cudzom jazyku - poskytovateľ je v tomto prípade povinný predložiť k žiadosti aj vyhlásenie garanta o zodpovednosti za kvalitu pri realizácii vzdelávania v konkrétnom cudzom jazyku, z ktorého bude zrejmá aj forma príslušnosti, resp. pracovného alebo iného zmluvného vzťahu k poskytovateľovi vzdelávania.

Zároveň je potrebné, aby poskytovateľ vzdelávania pôsobil na otvorenom trhu v oblasti vzdelávania pred dátumom 18.08.2021. Ak vzdelávací subjekt pôsobil na otvorenom trhu práce pred týmto termínom a akreditácia/oprávnenie, resp. iný vyššie uvedený relevantný doklad na konkrétny vzdelávací program bol vydaný aj neskôr, je to v poriadku.

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváliuzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie je možné získať v dokumente Základné informácie k vzdelávaniu záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa (súčasť súborov na stiahnutie), resp. na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rekvalifikácia na účely REPAS+ a KOMPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie (teda nezamestnaných) na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť vedomosti, schopnosti a zručnosti vo vzdelávacom kurze. V tomto prípade úrady  práce, sociálnych vecí a rodiny nielen zaplatia kurz, ale aj preplatia cestovné a stravné v stanovenej výške (4,76 € na deň, ak je kurz realizovaný prezenčnou formou).

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ani Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nezodpovedajú za obsah informácií uvádzaných na iných verejne dostupných portáloch a zdrojoch.

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku. Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2022
Dátum aktualizácie: 03.10.2023

Tlačiť