Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Čo sú odborné poradenské služby?

Odborné poradenské služby sú v zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) služby zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi UoZ a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu UoZ:

  • zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností UoZ a zhodnotením jeho kompetencií,
  • vypracovaním individuálneho akčného plánu na podporu pracovného uplatnenia (ďalej len „IAP“) znevýhodneného UoZ,
  • diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce,
  • vytvorením osobnostného profilu UoZ na určenie aktivít, opatrení a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže odborné poradenské služby zabezpečiť sám alebo prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie odborných poradenských služieb.

Odbornú poradenskú činnosť môže v zmysle § 43 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti vykonávať poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Systém OPS umožňuje UoZ s ťažkosťami pri umiestnení sa na trhu práce identifikovať vlastné schopnosti, spôsobilosti a záujmy, prijímať zmysluplné rozhodnutia týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania, a riadiť svoju individuálnu životnú cestu (Rezolúcia Rady EU 2008/C 319/02).

Základným cieľom odborných poradenských služieb je poskytovať klientovi efektívnu odbornú pomoc a podporiť jeho smerovanie k samostatnosti a svojpomoci pri riešení špecifickej situácie nezamestnanosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 27.11.2009
Dátum aktualizácie: 18.02.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac