Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Finančné príspevky súvisiace s realizáciou odborných poradenských služieb

A. Náhrada cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť a výdavkov na ubytovanie a stravné

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  poskytuje uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), ktorý sa zúčastnil odborných poradenských služieb, náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť a výdavkov na ubytovanie a stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „náhrada cestovných výdavkov“).

Náhradu cestovných výdavkov môže UoZ poskytnúť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo dodávateľ odborných poradenských služieb, ak je to súčasťou dohody v zmysle § 43 ods. 10  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náhrady cestovných výdavkov sa preplácajú na základe Žiadosti o úhradu platby spolu s požadovanými prílohami pre vyúčtovanie náhrady cestovných výdavkov (cestovný príkaz/vyúčtovanie cestovných dokladov, hodnoverné doklady) predloženej v termíne do 10 kalendárnych dní od ukončenia odborných poradenských služieb.

Náhrady cestovných výdavkov sa nevzťahujú pre záujemcov o zamestnanie.

B. Príspevok na služby pre rodiny s deťmi pre uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi UoZ, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zabezpečovaných prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb a je rodičom starajúcim sa o dieťa (deti) pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo oprávnenou osobou podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky.

Výška príspevku na služby pre rodiny s deťmi je najviac 54,- EUR na 1 dieťa a najviac 42,-EUR na každé ďalšie dieťa mesačne. Tento príspevok sa poskytuje len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.

Na uplatnenie príspevku na služby pre rodiny s deťmi je potrebné predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny „Žiadosť o úhradu platby“ ako aj vyplnenú „Žiadosť uchádzača o zamestnanie o poskytnutie príspevku na služby pre rodinu s deťmi, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb“ a to v termíne do 10 pracovných dní od ukončenia odborných poradenských služieb. 

Dátum vytvorenia stránky: 07.12.2009
Dátum aktualizácie: 03.05.2017

Tlačiť