Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Finančné príspevky súvisiace s realizáciou odborných poradenských služieb

Náhrada cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť a náhrada výdavkov na ubytovanie a stravné

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  poskytuje uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), ktorý sa zúčastnil odborných poradenských služieb (ďalej len „OPS“) realizovaných prezenčnou formou, náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania OPS a späť a náhradu výdavkov na ubytovanie a stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „náhrada cestovných výdavkov na dopravu a stravné“).

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) poskytne náhradu cestovných výdavkov na dopravu a stravné formou paušálneho príspevku.

Výška paušálneho príspevku na náhradu cestovných výdavkov na dopravu a stravné je 5,53 € za každý deň potvrdenej prezenčnej účasti na OPS.

Nárok na paušálny príspevok nevzniká za dni, kedy bola OPS poskytnutá  UoZ dištančnou formou.

Náhrady paušalizovaných cestovných výdavkov na dopravu a stravné sa preplácajú na základe „Žiadosti o úhradu platby“ predloženej úradu v termíne do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom  po mesiaci, v ktorom sa UoZ zúčastnil poslednej poradenskej aktivity.

Náhrady paušalizovaných cestovných výdavkov na dopravu a stravné sa nevzťahujú na záujemcov o zamestnanie.

Príspevok na služby pre rodiny s deťmi

Úrad môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi UoZ, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách v rámci OPS poskytovaných úradom alebo zabezpečovaných prostredníctvom dodávateľa  OPS a je rodičom starajúcim sa o dieťa (deti) pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo oprávnenou osobou podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky.

Výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi závisí od skutočnosti, či predškolské zariadenie, resp. fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poskytovania starostlivosti o dieťa, má stanovený denný alebo  mesačný poplatok za školné.

V prípade stanoveného denného poplatku sa celková výška príspevku za jedno dieťa za jeden mesiac vypočíta ako násobok denného poplatku a počtu dní daného mesiaca, v ktorých sa UoZ zúčastnil OPS.

V prípade stanoveného mesačného poplatku sa celková výška príspevku za jedno dieťa za jeden mesiac rovná výške mesačného poplatku za školné.

Výška príspevku na služby pre rodiny s deťmi je mesačne najviac 54,- € na 1. dieťa a najviac 42,- € na každé ďalšie dieťa. Tento príspevok sa poskytuje len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi nezahŕňa náklady na stravné.

Na uplatnenie príspevku na služby pre rodiny s deťmi je potrebné predložiť príslušnému úradu   „Žiadosť o poskytnutie príspevku na služby pre rodinu s deťmi“ vrátane jej prílohy, a to v termíne do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa UoZ zúčastnil poslednej poradenskej aktivity.

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi sa neposkytuje záujemcom o zamestnanie. 

Dátum vytvorenia stránky: 07.12.2009
Dátum aktualizácie: 03.05.2022

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie