Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Finančné príspevky súvisiace s realizáciou odborných poradenských služieb

Náhrada cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť a náhrada výdavkov na ubytovanie a stravné

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)  poskytuje uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), ktorý sa zúčastnil odborných poradenských služieb (ďalej len „OPS“) realizovaných prezenčnou formou náhradu cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania OPS a späť a náhradu výdavkov na ubytovanie a stravné v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „náhrada cestovných výdavkov na dopravu a stravné“).

 

VÝDAVKY NA DOPRAVU A STRAVNÉ

Úrad poskytne náhradu cestovných výdavkov na dopravu a stravné formou paušálneho príspevku.

Výška paušálneho príspevku na náhradu cestovných výdavkov na dopravu a stravné je za každý deň potvrdenej prezenčnej účasti na OPS:

  • 6,70 €, ak OPS trvá menej ako 5 hodín,
  • 11,05 €, ak OPS trvá 5 hodín a viac.

Nárok na paušálny príspevok nevzniká za dni, kedy bola OPS poskytnutá  UoZ dištančnou formou.

Pre účely úhrady paušálneho príspevku nie je potrebné úradu predkladať žiadosť ani žiadne podporné doklady (t. j. cestovné lístky).

Paušálny príspevok úrad uhradí UoZ po splnení všetkých podmienok po ukončení OPS na základe podpísaného príslušného dokumentu potvrdzujúceho prezenčnú účasť UoZ na OPS, a to do 30 kalendárnych dní od ukončenia OPS.

Náhrady paušalizovaných cestovných výdavkov na dopravu a stravné sa nevzťahujú na záujemcov o zamestnanie.

 

VÝDAVKY NA UBYTOVANIE

Úrad poskytne UoZ náhradu výdavkov na ubytovanie v prípade, ak existujúce spoje hromadnej dopravy medzi miestom trvalého alebo prechodného pobytu a miestom realizácie OPS neumožňujú UoZ riadne (v plnom čase) a bez výrazných obmedzení zúčastniť sa realizácie OPS.

Náhrady výdavkov na ubytovanie sa preplácajú na základe „Žiadosti o úhradu výdavkov na ubytovanie“ predloženej úradu v termíne do 30 kalendárnych dní od posledného dňa, kedy výdavky na ubytovanie v rámci poskytovaných OPS vznikli.

Výdavky na ubytovanie úrad uhradí UoZ po splnení všetkých podmienok do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti o úhradu výdavkov na ubytovanie.

Náhrady výdavkov na ubytovanie sa nevzťahujú na záujemcov o zamestnanie. 

Dátum vytvorenia stránky: 07.12.2009
Dátum aktualizácie: 02.10.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie