Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Aktivity odborných poradenských služieb

Medzi základné aktivity realizované v rámci odborných poradenských služieb patrí predovšetkým:

  • Poradenský rozhovor – je rozhovor, ktorý realizuje poradca s klientom individuálnou formou s cieľom nájdenia optimálneho spôsobu riešenia nezamestnanosti. Súčasťou poradenského rozhovoru je anamnéza klienta pre potreby odborných poradenských služieb.
  • Vypracovanie individuálneho akčného plánu – ide o písomný dokument určujúci postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce, ktoré vychádzajú z individuálnej starostlivosti o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.
  • Bilancia kompetencií uchádzača o zamestnanie – je prístup vychádzajúci z kariérového poradenstva, ktorý umožňuje uchádzačom o zamestnanie analyzovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti, osobnostné predpoklady a motivácie s cieľom vypracovať realistický plán budúceho profesijného smerovania. Bilancia kompetencií pomáha uchádzačom o zamestnanie analyzovať vlastné pracovné a mimopracovné skúsenosti, realisticky zhodnotiť vlastné perspektívy uplatnenia sa na trhu práce, overiť možnosť uznania výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania a vypracovať akčný plán, ktorý môže zahŕňať profesijnú reorientáciu alebo vstup do vzdelávania. Pre poskytovanie bilancie kompetencií platia nasledovné štandardy kvality.
  • Skupinové poradenstvo – je poradenský proces využívajúci prvky skupinovej dynamiky, orientovaný na prekonanie bariér pracovného uplatnenia spojených s nezamestnanosťou klienta odborných poradenských služieb.
  • Hodnotiace a rozvojové centrum -  je skupinová poradenská aktivita, aplikovaním ktorej sa rozpoznáva rozvojový potenciál klientov a pomerne spoľahlivo odhaduje budúce pracovné správanie a volí ďalší smer profesionálnej orientácie a osobnostného rozvoja.

Výber na vzdelávanie a prípravu pre trh práce  – je individuálnou alebo skupinovou formou realizovaný výber uchádzača o zamestnanie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce realizovaný poradcom, ktorý zahŕňa zhodnotenie a určenie formy vzdelávania a prípravy pre trh práce.

  

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 03.04.2017

Tlačiť