Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informácia k poskytovaniu dotácií na rozpočtový rok 2024

V súvislosti s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len „dotácie na školské potreby“) v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné:

 • žiadosť o poskytnutie dotácie na školské potreby predkladá žiadateľ v termíne od 01.01.2024 do 10.01.2024, pričom v prípade splnenia podmienok na poskytnutie dotácie je táto poskytnutá do 25.02.2024 na II. školský polrok,

 • žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu predkladá žiadateľ v termíne do 10.01.2024, pričom pri dodržaní tohto termínu, v prípade splnenia podmienok na poskytnutie dotácie, je táto poskytnutá preddavkovo do 25.01.2024 na obdobie od 01.01.2024 do 31.08.2024.

 Ak nebude žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu podaná do 10. januára 2024 a bude podaná:

 • do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, na obdobie od 1. dňa v mesiaci podania žiadosti do 31.08.2024 (napr. žiadosť podaná 08.02.2024, dotácia sa poskytne do 25.02.2024 na obdobie od 01.02.2024 do 31.08.2024);
 • po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná na obdobie od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť do 31.08.2024 (napr. žiadosť podaná 19.02.2024, dotácia sa poskytne do 25.03.2024, na obdobie od 01.03.2024 do 31.08.2024).
Upozorňujeme, že v zmysle zákona o dotáciách v prípade nepredloženia žiadostí na úrad v termíne do 10.01.2024, nebude možné poskytnúť dotácie na školské potreby a preddavok dotácie na stravu od mesiaca január 2024.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej „úrad“), v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ, t. j. zriaďovateľ škôl, ktoré majú sídla v rôznych okresoch, predkladá žiadosť za všetky školy vo svojej pôsobnosti na úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo (napr. ak je zriaďovateľom škôl cirkev, žiadosť predkladá na úrade podľa sídla cirkvi, nie podľa sídla školy).

Ak je žiadateľom občianske združenie, v takom prípade sa žiadosť predkladá úradu, v ktorého územnom obvode má sídlo škola.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa skladá z 3 častí:

 • Časť A - identifikácia žiadateľa, pričom v tejto časti uvádza žiadateľ identifikačné údaje žiadateľa a bankový účet zriaďovateľa. Zriaďovateľ uvádza len jeden bankový účet, a to bankový účet zriaďovateľa, na ktorý je vyplácaná dotácia na všetky školy alebo školské zariadenia v pôsobnosti zriaďovateľa;

 • Časť B – identifikácia materskej školy, základnej školy alebo strednej školy (ďalej len „MŠ, ZŠ, SŠ“), pričom v prípade spojených škôl zriaďovateľ uvedenie názov výchovno - vzdelávacieho zariadenia;

 • Časť C - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa.

Žiadateľ je povinný časť B žiadosti vyplniť pre každú školu alebo za každé školské zariadenie osobitne, ostatné časti žiadosti (časť A, časť C) predkladá úradu len raz.

Povinnými prílohami k žiadosti sú:

Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“):

Žiadateľ je povinný k žiadosti v písomnej podobe predložiť:

 • Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia. Netýka sa žiadateľa, ktorým je obec, alebo vyšší územný celok;
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Prostredníctvom informačných systémov[1] úrad overuje splnenie ďalších podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, nakoľko dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ak:

 • má vysporiadané finančné vzťahy voči daňovému úradu a colnému úradu;
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
 • mu nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania;
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie;
 • zdravotná poisťovňa (VšZP, ZP Dôvera, ZP Union) voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti;
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie;
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Povinnými prílohami k žiadosti sú aj:

 • zoznamy detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu. V závislosti od toho, z akého titulu sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie, žiadateľ k žiadosti predkladá zoznamy detí podľa príslušných ustanovení zákona o dotáciách, pričom deti z Ukrajiny sú uvádzané na samostatných zoznamoch. V prípade dotácie na stravu žiadateľ uvádza deti na zoznamoch podľa stupňa vzdelávania v závislosti od toho, z akého titulu sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie (napr.  mladšie deti v MŠ (okrem detí v poslednom ročníku MŠ) z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorých priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“); deti, pri ktorých rodič požiadal o poskytnutie dotácie na stravu); 
 • písomná dohoda so zriaďovateľom podľa § 4 ods. 4 písm. d) zákona o dotáciách s uvedením dôvodu, pre ktorý je škola žiadateľom o dotáciu (v odôvodnených prípadoch)[2];
 • v prípade nových školských zariadení (tie, ktoré ešte nežiadali o dotácie) - zriaďovacia listina, rozhodnutie MŠVVŠ SR o zaradení školy do siete škôl a školských zariadení SR a pridelenie kódu (EDUID), oznámenie MŠVVŠ SR, že zariadenie predprimárneho vzdelávania je vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania[3].

Vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na stravu a školské potreby, vzory zoznamov oprávnených detí, ako aj tlačivá pre rodičov detí, ktoré je potrebné predložiť zriaďovateľovi alebo úradu (napr. formulár o posúdení príjmu domácností) sú zverejnené na: Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk). Tlačivá pre rodičov detí z Ukrajiny sú preložené aj do ukrajinského jazyka.

Oprávnenosť detí na poskytnutie dotácií:

Dotácia na školské potreby je určená na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu a na vzdelávanie v poslednom ročníku MŠ alebo na prípravu na vyučovanie v ZŠ, pričom dotáciu je možné poskytnúť:

 • podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí v HN;
 • podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa v HN alebo dieťa v ŽM, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ.

Dotácia na stravu je určená na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v MŠ, ZŠ, SŠ, pričom dotáciu je možné poskytnúť:

 • podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ, základnú školu, strednú školu (prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v SŠ alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v SŠ, ak dieťa bolo prijaté na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ), ak rodič dieťaťa písomne požiada žiadateľa o dotáciu prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. Dotáciu na stravu je možné poskytnúť aj na deti v zariadení predprimárneho vzdelávania, ktoré je vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania;
 • podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa v HN/ŽM, ktoré navštevuje MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ;
 • podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na každé mladšie dieťa, ktoré navštevuje MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí v HN.

K oprávnenosti detí na poskytnutie dotácií je potrebné, aby mal zriaďovateľ preukázané, že ide o dieťa v HN/ŽM alebo, že rodič požiadal o poskytnutie dotácie na stravu. Za správnosť údajov uvedených v zozname detí zodpovedá žiadateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady, ktoré preukazujú, že dieťa je oprávnené na poskytnutie dotácie (potvrdenia, že ide o dieťa v ŽM/HN, žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie na stravu). Podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie nie je potrebné k žiadosti predkladať.

Za určenie oprávneného dieťaťa z pohľadu navštevovania príslušného ročníka SŠ a príslušného vzdelávacieho programu SŠ, ako aj splnenia zákonnej podmienky, že v prípade prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu ide o dieťa, ktoré bolo prijaté na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ, zodpovedá žiadateľ o dotáciu na stravu.

Poskytnutie dotácie na stravu základe žiadosti rodiča:

V prípade poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu na stravu požiada. Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča použije (napr. v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive (napr. návratka), pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o  dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu.

V tejto súvislosti uvádzame, že ak rodič žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na svoje dieťa už predložil v rozpočtovom roku 2023 a táto žiadosť nebola zo strany rodiča odvolaná, dotácia na stravu sa od 01.01.2024 poskytne na základe tejto žiadosti (takýto rodič nepredkladá zriaďovateľovi novú žiadosť o poskytnutie dotácie od 01.01.2024).

Ak deťom nebola poskytovaná dotácia na stravu v rozpočtom roku 2023 (rodič zatiaľ o poskytnutie dotácie nepožiadal), o spôsobe prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie, ako aj o termíne do kedy je potrebné tento záujem prejaviť, rodičov informuje zariadenie školského stravovania alebo zriaďovateľ školy. Tento termín odporúčame zriaďovateľom škôl stanoviť si v dostatočnom časovom predstihu pred podávaním žiadostí o poskytnutie dotácie na stravu. 

Ak rodič nevyjadrí záujem v termíne stanovenom zriaďovateľom, dotáciu na dieťa nebude možné poskytnúť, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu rodič zriaďovateľa školy nepožiada. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné rodičom odvolať.

Poskytnutie dotácie na deti v HN/ŽM:

V prípade detí v HN a ŽM, zriaďovateľ do 10.01.2024 podáva žiadosť o dotáciu spolu so zoznamom detí v HN a ŽM, ktoré boli oprávnené na poskytnutie dotácie na základe poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a posúdeného príjmu v predchádzajúcom roku (deti, ktorým bola poskytnutá dotácia od 01.09.2023 do 31.12.2023, nakoľko školský polrok končí až 31.01.2024[4]), ako aj s novými deťmi, ktoré žiadateľ zaradí do zoznamu na základe posúdenia príjmu v nadväznosti na novo podané formuláre na posúdenie príjmu alebo na základe preukázania, že ide o dieťa v HN. Skutočnosť, či ide o dieťa v HN je možné preveriť prostredníctvom portálu Over Si, t.j. potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi nie je potrebné od rodiča dieťaťa vyžadovať, ak má zriaďovateľ možnosť uvedené overiť prostredníctvom informačných systémov.

Príjem domácností detí, ktorým bola poskytnutá dotácia v predchádzajúcom roku z titulu dieťaťa v ŽM je potrebné v januári 2024 opätovne posúdiť a preto je nevyhnutné rodičov týchto detí, čo najskôr vyzvať na predloženie formulárov na posúdenie príjmu na úrad, aby v mesiaci január 2024  mohli zriaďovateľovi predložiť potvrdenie o posúdení príjmu domácnosti.

Zmeny v oprávnenosti detí v HN/ŽM zriaďovateľ oznamuje úradu najneskôr do konca mesiaca január 2024  v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách[5].

Poskytovanie dotácie na deti Ukrajiny:

Poskytovanie dotácií na stravu a školské potreby pre deti z Ukrajiny upravuje nariadenie vlády SR č.  131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v platnom znení (ďalej len „nariadenie“). 

Nariadenie pri deťoch z Ukrajiny upravuje podmienky posudzovania príjmu domácnosti na účely poskytovania dotácie na stravu a dotácie na školské potreby. Ide o úpravu obdobia, za ktoré sa skúma príjem domácnosti, ktoré sa v prípade domácnosti dieťaťa z Ukrajiny skrátilo na obdobie jedného mesiaca pred uplatnením žiadosti o dotáciu. Bližšie pozri Informáciu k poskytovaniu dotácií pre deti z Ukrajiny.

 

 

____________________________

[1] K splneniu týchto podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách žiadateľ nepredkladá žiadne prílohy, avšak v prípade pochybnosti žiadateľa o splnení niektorej z podmienok (napr. možný nedoplatok na poistnom), odporúčame uvedené žiadateľovi preveriť v príslušnej inštitúcii pred podaním žiadosti, nakoľko ak nebude splnená akákoľvek z týchto podmienok, dotáciu na stravu nebude možné poskytnúť.

[2] Ide o prípady, ak nie je možné požiadať o dotáciu zo strany zriaďovateľa, napr. zriaďovateľ nespĺňa podmienky podľa § 8a zákona o rozpočtových pravidlách, napr. nemá vysporiadané pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a pod., pričom v takomto prípade o dotáciu na základe písomnej dohody so zriaďovateľom žiada škola s právnou subjektivitou, ktorá predkladá doklady podľa § 8a zákona o rozpočtových pravidlách.

[3] §161l zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

[4] Ustanovenie § 4 ods. 9 zákona o dotáciách umožňuje poskytovanie dotácie na stravu v danom školskom polroku aj v prípade, ak sa zmenia príjmové pomery domácnosti  detí v HN a v ŽM.

[5] Žiadateľ je povinný úradu oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

  

Dátum vytvorenia stránky: 05.12.2023

Tlačiť